อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัล ปี 2553 – 2556
ปี 2553 : อาจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์, รศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ, อาจารย์อภิชาต ชมพูนุท และอาจารย์ดำรงศักดิ์ นภารัตน์ ได้รับรางวัล The Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง “Tourist Expectations Toward Travel and Tourism Websites in Thailand” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2010 International Business & Economics Research Conference”. 11-13 October 2010 at Caesar’s palace, USA และได้รับคัดเลือกให้บทความลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ International Business & Economics Research Journal. Volume 10, Number 3, March 2011 อยู่ในฐานข้อมูล Cabell’s Directories, ProQuest, ABI Inform, EBSCO Discovery, Ulrich’s Periodicals, and the International Bibliography of the Social Sciences (IBSS).
 
ปี 2554 : รองศาสตราจารย์อมรา โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาการบัญชี ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง SMEs Entrepreneur in Northern Thailand: Their Perception of and Need for Management Accounting ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Annual London Business Research Conference ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2554 ณ Imperial College กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร พร้อมกับมอบให้เป็น Fellowship ของ World Business Institute งานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ออนไลน์ และตีพิมพ์วารสาร Journal of Business and Policy Research, Vol.6, No.3, December 2011, p.143-155. ISSN 1449-387x and 1838-3745 (online) ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับโดย indexed by Cabell Directory of USA, ERA (The Excellence in Research for Australia) List of Australian Research Council
  : อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาการจัดการ ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 ระดับดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 จากวิทยานิพนธ์ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เรื่อง การวัดสมรรถนะ โซ่อุปทานโดยอาศัยวิธีวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์แบบบูรณาการ โดยมี Prof. Dr. John C.S. Tang เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
  : อาจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาการจัดการ ได้รับรางวัล Best Paper Award: The Clute Institute: The 2012 Bangkok International Academic Conference เรื่อง Diffusion of Sufficiency Economy Concept Through Local Government Agent: A Case Study in Thailand ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
 
ปี 2555 :

อาจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล ได้รับรางวัล Best Paper Award in Session Award ในการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง “Diffusion of Sufficiency Econmy Concept through Government Agent: A Case Study in Thailand” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The Clute Institute: The 2010 Bangkok International Academic Conference”. 12-14 Mar., 2012 at Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa, Bangkok, THAILAND

 

ปี 2556

:

ธันยา พรหมบุรมย์ คณะบริหารธุรกิจ และ สุวิภา จำปาวัลย์ สถาบันวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2556 เรื่อง วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในกระบวนการทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเชิงดอยภายใต้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ“การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ครั้งที่ 1การประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2556 โดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในปีการศึกษา 2556
นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

นางสาวจิตธดี จันทร์คามคำ รหัส 5510041
ชนะเลิศการประกวด MR. & MISS SUN C Contest 2013 หรือ โครงการ 10 สถาบัน ร่วมใจเปิดประตูเมืองเชียงใหม่ สู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยเครือข่ายองค์การนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมภาคี

29 เมษายน 2556
 

นายวรวุธ แสงอำภา รหัส 561510230 (นักศึกษาพิการ)
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันบอคเซียร์ 2013 Asia and Oceania Boccia Championships ณ กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

18 – 26 ตุลาคม 2556
 

นางสาวจุฑาสินี สยะรักษ์ รหัส 541510184
นางสาวชัญญา คมวิจิตรานนท์ รหัส 541510055
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

24 มกราคม 2557
 

นางสาวฉัตฑริกา ดวงวรรณา รหัส 541512014
นางสาวนราพร ดรุณนารถ รหัส 531512044
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด
ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

24 มกราคม 2557
 

นางสาวพรนัชชา จิ้มลิ้ม รหัส 531510115
นางสาวกนกพร จำลอง รหัส 531510001
เข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเยาวชน จัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในระดับชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชนะเลิศ (Gold Award) ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากการนำเสนอแผนการตลาดเพื่อเชิญชวนให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งทีมนักศึกษาจากประเทศไทยเสนอโครงการชื่อ A Maze will Amaze you ในการแข่งขันแผนการตลาดเพื่อรณรงค์ความซื่อสัตย์ในกลุ่มเยาวชน (I-Relay Youth Integrity) ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

24 – 27 เมษายน 2557

นายภูวิช บวรดิฐกุลนาถ รหัส 561510081
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทยในการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (the ship for southeast Asian and Japanese youth program ) ประจำปี 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น  บรูไน กัมพูชา สหภาพพม่า และอินโดนีเซีย

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท
นายวงศกร พราหมณ์บุญมี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ได้รับรางวัล Best Paper จากนำเสนอบทความ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (Business Management Research Conference: BMRC) ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงใหม่ 18 พฤศจิกายน 2556