โครงสร้างหลักสูตรแผน ข

   
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 37 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ 37 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาแกน 12 หน่วยกิต
701714 บธ.บช. 714 หลักการบัญชีเพื่อผู้บริหาร 2 หน่วยกิต
702701 บธ.กง. 701 หลักการเงิน 2 หน่วยกิต
702702 บธ.กง. 702 หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ 2 หน่วยกิต
703701 บธ.กจ. 701 หลักการจัดการและองค์การ 2 หน่วยกิต
703740 บธ.กจ. 740 หลักการจัดการการปฏิบัติการเพื่อผลิตภาพและคุณภาพ 2 หน่วยกิต
705722 บธ.กต. 722 หลักการตลาด 2 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
701715 บธ.บช. 715 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 หน่วยกิต
702725 บธ.กง. 725 กลยุทธ์และนโยบายการเงิน 2 หน่วยกิต
703702 บธ.กจ. 702 การจัดการองค์การประสิทธิผลสูง 2 หน่วยกิต
703711 บธ.กจ. 711 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 2 หน่วยกิต
703742 บธ.กจ. 742 การจัดการการปฏิบัติการและโซ่อุปทาน 2 หน่วยกิต
703771 บธ.กจ. 771 สถิติและการสร้างแบบจำลองการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 2 หน่วยกิต
703772 บธ.กจ. 772 ระเบียบวิจัยธุรกิจ 2 หน่วยกิต
703791 บธ.กจ. 791 กลยุทธ์เพื่อผลสัมฤทธ์ิชั้นเลิศขององค์การ 2 หน่วยกิต
703797 บธ.กจ. 797 การเขียนวรรณกรรมเชิงวิชาการ 1 หน่วยกิต
705723 บธ.กต. 723 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 2 หน่วยกิต
1.1.3 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาการบัญชี    
701752 บธ.บช. 752 การวิเคราะห์ต้นทุน 3 หน่วยกิต
701754 บธ.บช. 754 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
701755 บธ.บช. 755 การวางแผนภาษีอากร 3 หน่วยกิต
701756 บธ.บช. 756 การควบคุมและการสอบบัญชีในระบบการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
701789 บธ.บช. 789 หัวข้อเลือกสรรทางด้านการบัญชี 3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาการเงิน
702712 บธ.กง. 712 การวิเคราะห์การลงทุน 3 หน่วยกิต
702713 บธ.กง. 713 การจัดการด้านการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
702714 บธ.กง. 714 การจัดธนาคารพาณิชย์ 3 หน่วยกิต
702715 บธ.กง. 715 สถาบันการเงิน 3 หน่วยกิต
702716 บธ.กง. 716 การเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3 หน่วยกิต
702717 บธ.กง. 717 การจัดการและความเป็นไปได้ของโครงการ 3 หน่วยกิต
702718 บธ.กง. 718 การจัดการความเสี่ยง 3 หน่วยกิต
702789 บธ.กง. 789 หัวข้อเลือกสรรทางด้านการเงิน 3 หน่วยกิต
702791 บธ.กง. 791 สัมมนาทางด้านการเงิน 3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาการจัดการ
703732 บธ.กจ. 732 การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 3 หน่วยกิต
703735 บธ.กจ. 735 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 หน่วยกิต
703743 บธ.กจ. 743 การจัดการโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต
703745 บธ.กจ. 745 การประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 3 หน่วยกิต
703747 บธ.กจ. 747 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
703749 บธ.กจ. 749 การวิจัยธุรกิจขั้นสูง 3 หน่วยกิต
703751 บธ.กจ. 751 การพัฒนาภาวะผู้นำทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
703761 บธ.กจ. 761 สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต
703762 บธ.กจ. 762 กลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล 3 หน่วยกิต
703789 บธ.กจ. 789 หัวข้อเลือกสรรทางด้านการจัดการ 3 หน่วยกิต
703793 บธ.กจ. 793 สัมมนาทางด้านการจัดการ 3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาการตลาด
705725 บธ.กต. 725 การวิจัยตลาด 3 หน่วยกิต
705736 บธ.กต. 736 การจัดการตรายี่ห้อ 3 หน่วยกิต
705737 บธ.กต. 737 การจัดการการแสดงสินค้าและการจัดประชุมทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
705741 บธ.กต. 741 กลยุทธ์เชิงแข่งขันทางการตลาด 3 หน่วยกิต
705751 บธ.กต. 751 การตลาดบริการ 3 หน่วยกิต
705752 บธ.กต. 752 การตลาดธุรกิจ 3 หน่วยกิต
705753 บธ.กต. 753 การตลาดระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
705789 บธ.กต. 789 หัวข้อเลือกสรรทางด้านการตลาด 3 หน่วยกิต
705792 บธ.กต. 792 สัมมนาทางด้านการตลาด 3 หน่วยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่มี
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ   ไม่มี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก   ไม่มี
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง   ไม่่มี
ข. การค้นคว้าแบบอิสระ    
703798 การค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม    
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ    
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   –    
ง. การสอบประมวลความรู้    
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก