โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 31 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ 31 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาแกน 12 หน่วยกิต
701714 บธ.บช. 714 หลักการบัญชีเพื่อผู้บริหาร 2 หน่วยกิต
702701 บธ.กง. 701 หลักการเงิน 2 หน่วยกิต
702702 บธ.กง. 702 หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ 2 หน่วยกิต
703701 บธ.กจ. 701 หลักการจัดการและองค์การ 2 หน่วยกิต
703740 บธ.กจ. 740 หลักการจัดการการปฏิบัติการเพื่อผลิตภาพและคุณภาพ 2 หน่วยกิต
705722 บธ.กต. 722 หลักการตลาด 2 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเอกบังคับ 19 หน่วยกิต
701715 บธ.บช. 715 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 หน่วยกิต
702725 บธ.กง. 725 กลยุทธ์และนโยบายการเงิน 2 หน่วยกิต
703702 บธ.กจ. 702 การจัดการองค์การประสิทธิผลสูง 2 หน่วยกิต
703711 บธ.กจ. 711 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 2 หน่วยกิต
703742 บธ.กจ. 742 การจัดการการปฏิบัติการและโซ่อุปทาน 2 หน่วยกิต
703771 บธ.กจ. 771 สถิติและการสร้างแบบจำลองการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 2 หน่วยกิต
703772 บธ.กจ. 772 ระเบียบวิจัยธุรกิจ 2 หน่วยกิต
703791 บธ.กจ. 791 กลยุทธ์เพื่อผลสัมฤทธ์ิชั้นเลิศขององค์การ 2 หน่วยกิต
703797 บธ.กจ. 797 การเขียนวรรณกรรมเชิงวิชาการ 1 หน่วยกิต
705723 บธ.กต. 723 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 2 หน่วยกิต
1.1.3 กระบวนวิชาเลือก   ไม่มี
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่มี
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ   ไม่มี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก   ไม่มี
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง   ไม่มี
ข. วิทยานิพนธ์    
703799 บธ.กจ. 799 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม    
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ    
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   –    
ง. การสอบประมวลความรู้    
1. การจัดสัมมนา และการนำเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา    
1. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ทาง วิชาการระดับชาติ หรือเสนองานต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(proceeding) โดยเป็นผลงานฉบับเต็ม (Full paper) โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง