หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

     
รายละเอียดการรับสมัคร แบบ 1.1 (ไม่มี CourseWork)   รายละเอียดการรับสมัคร แบบ 2.1 (มี CourseWork)
 

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

สมัครสอบคลิกที่นี่
  
  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Business Administration
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ): ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Business Administration): Ph.D. (Business Administration)
  คำอธิบายโครงการ
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการเรียนรู้และฝึกฝนในวิธีการวิจัยขั้นสูงสำหรับแขนงวิชาด้านบริหารธุรกิจ ภายใต้หลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิจัยที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยขั้นสูงได้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนั้น นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการทำงานทั้งการเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ประกอบการ โดยแบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่ การจัดการ การตลาด การบัญชี และการเงิน
  ปรัชญา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นการศึกษาที่เน้นการเรียนทฤษฎีขั้นสูง การทำวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โครงสร้างหลักสูตรอ้างอิงมาตรฐานการสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกถือปฏิบัติกัน อันได้แก่ การเรียนรู้ทฤษฎีขั้นสูงที่เป็นปัจจุบันเพื่อแสวงหาช่องว่างขององค์ความรู้ (Knowledge Gap)อันนำไปสู่การกำหนดคำถามเพื่อการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าให้กับองค์ความรู้ซึ่งมีอยู่เดิมแล้วหรือเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนา เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัย โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง พัฒนาทักษะการทำวิจัยตามสาขาที่สนใจและต้องการจะพัฒนาความเชี่ยวชาญ ผู้ศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะทักษะการวิจัยทั้งจากการทำงานวิจัยในโครงการของคณาจารย์และจากการทำวิทยานิพนธ์ของตนเองภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในด้านการผลิตทรัพยากรบุคคลทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการสร้างผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล
  วัตถุประสงค์
  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่:
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและจิตสำนึกต่อจรรยาบรรณแห่งการวิจัย วิชาชีพและวิชาการทางการบริหารธุรกิจ
  2. มีความรู้ความเข้าใจอย่างแตกฉานในทฤษฎีขั้นสูงของสาขาที่ตนเชี่ยวชาญถึงระดับที่สามารถจำแนกพัฒนาการและช่องว่างขององค์ความรู้
  3. มีทักษะในสร้างผลงานทำวิจัยคุณภาพขั้นสูงซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับองค์ความรู้ซึ่งมีอยู่เดิมแล้วหรือเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารธุรกิจ
  4. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถบูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา มาชี้นำสังคมเป็นที่พึ่งทางภูมิปัญญาด้านการบริหารธุรกิจในสาขาที่ตนมีความชำนาญให้กับองค์กรและสังคมได้ ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  5. มีความสามารถในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีตลอดจนสามารถสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
  • • นักวิชาการ
  • • อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
    • นักวิจัย
  การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต วิชาเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต phd

Download

     
         
    

Login Form