• 1
  • 2
  • 3
  • 4

  • Ph.D.
  • Ex-M.B.A.
  • M.B.A.
  • M-Acc.
  • M.M.
  • M.S. Finance
image

การเรียน MBA มุ่งมองด้านพฤติกรรมผู้บริโภค มองเชิงเศรษฐศาสตร์ มองความหลากหลายในแง่ของการทำธุรกิจ ทว่า การเรียนปริญญาเอกปรัชญา ผู้เรียนต้องมีทักษะ การคิดที่รอบด้านทั้งในแง่ของตรรกะ พฤติกรรม ความรู้เชิงคณิตศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์มองความยั่งยืนเพื่อสังคมเป็นหลัก และสามารถนำทฤษฎีต่างๆ มาอธิบายได้ถึงองค์ ประกอบได้อย่างสมบูรณ์ปราศจากอคติ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง “ศาสตร์นี้เราจะ add on top ของเรื่องต่างๆ ที่นำมาประกอบกันเป็นจิ๊กซอว์ ซึ่งผลิตผู้เรียนที่พร้อมจะ กลับมาหาคำตอบที่ยังไม่สมบูรณ์ได้ต่อ และนี่คืออีกหนึ่งเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตให้รู้จักการค้นหาคำตอบอย่างมีเหตุมีผลเพื่อให้คำตอบที่ได้นั้นสมบูรณ์มากที่สุด” cr. MBA Magazine

อ่านทั้งหมด download | PDF
image

สร้างให้ผู้ประกอบการก้าวขึ้นแท่นนักธุรกิจที่มีฝีไม้ลายมือในการบริหารธุรกิจอย่างเป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนกลยุทธ์ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ (Practical) นอกจากนี้เนื้อหาหลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ อาทิเช่น การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร (Executive Leaderships) การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organisation) และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หลักการบัญชีเพื่อผู้บริหาร การบริหารด้านเงิน หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ การบริหารการตลาด เป็นต้น “ในแง่การเรียนรู้ บางเรื่องแม้ผู้เรียนจะไม่ได้รับประสบการณ์โดยตรง ก็สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของวิทยากร อาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ในวงการธูรกิจที่จะนำประสบการณการทำธุรกิจมาบรรยายให้ฟัง จัดเป็นพิธี Work Smart แบบเก๋ที่สุดวิธีหนึ่งคือเรียนรู้จากผู้อื่น โดยคอยสังเกตคอยเฝ้าดู คอยฟังว่าคนอื่นเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรหรือทำอะไรจึงล้มเหลว เมื่อแง่มุมใดที่มีประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต การเงิน การบริหาร การตลาดสมัยใหม่ ที่น่าจับตามอง” cr. MBA Magazine

อ่านทั้งหมด download | PDF
image

“การเรียนด้านบริหารธุรกิจเป็น Social Science เราต้องให้แนวทางแก่นักศึกษาไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไม่หยุดยั้ง โดยสอนเครื่องมือให้เขาสามารถเข้าถึงองค์ความ รู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการศึกษาในอนาคต กล่าวคือ ตามแนวคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)” อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการทำวิทยานิพนธ์หรือการ ศึกษาอิสระ ทำให้นักศึกษารู้จักใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาเพื่อตอบโจทย์งานวิจัย มีการกลับมาปรึกษาอาจารย์ มานำเสนอ Solution และร่วมกันคิดหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนั้นนักศึกษาก็ต้องเรียนรู้ และพัฒนาทักษะวิธีการสื่อสาร ความเป็นผู้นำ การเป็น Change Agent ที่ต้องรู้จักยอมรับการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายในโลกใบใหม่ รวมถึงทักษะด้าน Information Technology อีกทั้งยังต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ผนวกกับการมองหาและฉกฉวยโอกาส ซึ่งท้ายสุดแล้วก็จะสามารถเข้าไปทำให้ธุรกิจ Profitable และ Sustainable ภายใต้ Global Context ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคได้” cr. MBA Magazine

อ่านทั้งหมด download | PDF
image
“ผู้เรียนที่จะไปเป็นนักบัญชีควรต้องรู้รอบ เพราะการจัดทำรายงานการเงิน ซึ่งสรุปเป็นรายงานไม่กี่หน้า นักบัญชีควรสามารถวิเคราะห์ได้ว่าในตัวเลขในรายงาน เช่น กำไรหรือขาดขาดทุนนั้นเกิดเนื่องจากสาเหตุใด โดยต้องย้อนกลับไปอธิบาย หาเหตุทั้งกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์รายการทางบัญชีได้ นั่นหมายความว่า ต้องรู้กลยุทธ์ธุรกิจ ต้องแอพพลายเป็น รู้ว่าธุรกิจประสบความสำเร็จหรือไม่ อย่างไร เพราะวันนี้ธุรกิจเปลี่ยนแปลง เราก็ต้องมาดูปลายทาง ดูปัจจัยภายใน ภายนอก ทั้งคู่แข่งขัน วิธีการทำธุรกิจ แล้วการวิเคราะห์ด้านบัญชีได้ เราจึงเน้นการอินทิเกรต การทำรายงานกลุ่มแล้วมาวิเคราะห์และแชร์ในห้องเรียน โดยเชิญอาจารย์และวิทยากรจากภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จริงมาให้ความรู้ ทั้งในด้านมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี ภาษีอากร บัญชีบริหาร วิชาสัมมนา ทำให้เด็กได้ไอเดียจากการสอน และนักบัญชีไทย ต้องฝึกนำเสนอหรือพรีเซนต์ด้วย โดยเราเชิญอาจารย์ภายนอกมาสอนวิธีพรีเซนต์เพิ่มให้แก่นักศึกษา M-Acc ทั้งแผนก ก และ ขทำให้คนอื่นเข้าใจเรื่องบัญชีมากขึ้น” cr. MBA Magazine
อ่านทั้งหมด download | PDF
image

“สิ่งเหล่านี้ต้องให้ผู้เรียนหัดทดลองด้วยตัวเอง ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ไอเดีย ซึ่งจะเป็นแนวทางทำให้เห็นภาพได้มากขึ้น และคือการดึงแนวคิดที่สร้างความแตกต่าง”หลักสูตรที่บูรณาการการเรียนรู้ทั้งงานด้านการตลาดให้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับงานอื่นๆ ของธุรกิจ รวมทั้งได้เพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิผลไม่ว่าจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใดก็ตาม เพราะเชื่อว่าเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาไปแล้ว องค์ความรู้ที่ได้ตลอดจนความแตกต่างทางความคิดสร้างสรรค์ที่ใส่ให้กับผู้เรียนตลอดหลักสูตรย่อมสร้างภูมิความรู้ และความสามารถให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพที่สร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าเหนือคู่แข่งและรักษาความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน cr. MBA Magazine

อ่านทั้งหมด download | PDF
image

"การต่อยอดเรียนรู้ในศาสตร์บริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินยุคใหม่ (Modern Finance) ไม่เพียงต้องศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ในด้านการบริหารการเงินระดับบุคคล และระดับองค์กร เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคงของประเทศชาติเท่านั้น หากแต่การศึกษาด้านการเงินในยุคปัจจุบันให้ถ่องแท้และนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ยังต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ" cr. MBA Magazine

อ่านทั้งหมด download | PDF
7s คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-942105 แฟกซ์ : 053-892201 อีเมล์ : accba@cmu.ac.th
© Copyright 2015 All rights reserved.

Login Form