หมายเหตุ:

  1. ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62 ให้รอประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
  2. การลงทะเบียนในระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผลจะใช้วิธีการสุ่ม เพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียนในวันแรกของการเปิดระบบ
PDF Embedder requires a url attribute