c139a วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน

Motivating Factors of Operational Officers of Hana
Microelectronics Public Company Limited, Lamphun Branch
 
 • เพ็ญนภา บัวพา* เขมกร ไชยประสิทธิ์** และอรพิณ สันติธีรากุล***
 •    
  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในจังหวัดสงขลา
  ที่มีต่อการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

  Attitude of Broiler Farmers in Songkhla
  Province Towards Herbal Extracts for Production Efficiency Improvement
     
 • ภานุพงศ์ ทองคำ* อรพิณ สันติธีรากุล** และชวภณ สิงหจรัญ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    3. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้ออาคารชุดในเขตบางแค
  Marketing Mix Affecting Consumers Towards Purchasing Condominium in Khet Bang Khae
     
 • มัณฑานา รอดมณี* และวรรณัย สายประเสริฐ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    4. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของคนวัยทำงานใน
  อำเภอเมืองพะเยาต่อการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล

  Behavior According to Sustainable Consumption Concept of Working-Age People
  in Mueang Phayao District Towards Buying Personal Cars
     
 • รัจนา สกุลเจียมใจ* ธันยานี โพธิสาร** และวรัท วินิจ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    5. พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  ต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซอง

  Behavior of Consumers in Bangkok and Vicinity Towards
  Purchasing Individual-Packed Vegetable Seeds
     
 • รัชวรรณ สามนปาล* และพัชรา ตันติประภา**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    6. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทย
  ต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่

  Behavior According to Sustainable Consumption Concept of Thai Generation Y Tourists
  towards Adventure Tourism in Chiang Mai Province
     
 • รัตนาวดี ใสจุล* และวรัท วินิจ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    7. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ร้านไปรษณีย์เอกชนใน
  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  A Feasibility Study on Investment of a Private Postal Franchise Business
  In Mueang Samut Sakhon District
     
 • ฤทธิชัย ศรีโปฎก* และอรพิณ สันติธีรากุล**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    8. ความคาดหวังของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
  ที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของโรงพยาบาลสัตว์

  Expectation of Consumers in Amphoe Mueang Samut Sakhon
  Towards Marketing Mix of Veterinary Hospitals
     
 • ลักษมี เลิศศิวเวท* และนฤมล กิมภากรณ์**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    9. ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
  บริษัท วี. เพาเดอร์เทค จำกัด

  Motivation Factors Affecting Performance of Operational Level
  Employees in V. Powdertech Co., Ltd
     
 • วรวุฒิ อริยะสุนทร* และอรพิณ สันติธีรากุล**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    10. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการฟาร์ม
  ในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรในจังหวัดเชียงใหม่

  Marketing Mix Factors Affecting Entrepreneurs Towards
  Selecting Pig Feed in Chiang Mai Province
     
 • วรัตม์ ชุนรักษา* และวรัทยา แจ้งกระจ่าง**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    11. ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการบูชาวัตถุมงคล
  Factors Affecting Consumers in Samut Sakhon Province
  Towards Purchasing Holy Objects
     
 • วัชรพงษ์ กงเวียน* และวรรณัย สายประเสริฐ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    12. ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ตัดสินใจ
  ในการเลือกสถานบริการผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเรื้อรังในจังหวัดเชียงใหม่

  Marketing Mix Affecting Decision Makers Towards Selecting Nursing Homes
  for Chronic Stroke Patients in Chiang Mai District
     
 • วิชุดา การะหงษ์* และวรัท วินิจ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    13. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้าน
  อาหารบุฟเฟต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่

     
 • วิลาสินี พิพัฒน์พัลลภ* เอก บุญเจือ** และวรัท วินิจ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    14. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย
  ในการซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลำปาง

  Marketing Mix Affecting Thai Tourists Towards Buying ceramics
  in Lampang Province.
     
 • วิไลพร พิมพา* และอรชร มณีสงฆ์**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    15. การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสินค้าของของ สปป.ลาว กัมพูชา
  และเวียดนาม ที่ส่งออกไปยังตลาดอาเซียน

  An Analysis of Revealed Comparative Advantage of Export Product from
  Lao PDR, Cambodia and Vietnam to ASEAN Market
     
 • วิไลวงศ์ โคตรโยธา* สิริเกียรติ รัชชุศานติ** และชัยวุฒิ ตั้งสมชัย***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    16. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  ต่อการเลือกซื้อคอนกรีตมวลเบา

  Marketing Mix Affecting Consumer in Mae Sot District Tak
  Province Towards Purchasing Aerated Autoclaved Concrete
     
 • ศตวรรษ ศรีปราการ* และศรัญญา กันตะบุตร**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    17. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของคนวัยทำงาน
  ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน

  Behavior According to Sustainable Consumption Concept of Working-Aged People
  in Mueang Chiang Mai District Towards Consuming Ready-to-Eat Frozen Food
     
 • ศิริลักษณ์ เตชาวงศ์* ธันยานี โพธิสาร** และวรัท วินิจ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    18. พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่
  ต่อการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านอินเทอร์เน็ต

  Behavior of Generation Y in Mueang Chiang Mai District Towards
  Purchasing Air Ticket via Internet
     
 • ศุวรัญญา วิริยา* และธันยานี โพธิสาร**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    19. ความพึงพอใจของนักศึกษาในสถาบันการธนาคารในนครหลวงเวียงจันทน์
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการใช้บัตรนักศึกษาแบบบัตรเอทีเอ็ม
  ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาว

  Satisfaction of students in banking institute in Vientiane,
  Lao People’s Democratic Republic towards using student identify cards as ATM
  cards of the banque pour le commerce exterieur Lao.
     
 • สถาลาวัลย์ สุพรรทอง* และโรจนา ธรรมจินดา**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    20. ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานรายวัน บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
  Job Satisfaction of Daily Employees of Diamond Food Product Company Limited
     
 • สมพงษ์ เงินอินต๊ะ* และวรรณัย สายประเสริฐ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    21. พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
  จากร้านค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่

  Behavior of Consumers Towards Purchasing Special Occasion Ready-to-wear Clothing
  from Shops in Mueang Chiang Mai District
     
 • สุทธินี โชติวิจิตร* และวรรณัย สายประเสริฐ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    22. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของคนอำเภอเมืองเชียงใหม่
  ต่อการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก

  Behavior According to Sustainable Consumption Concept of People in Mueang Chiang Mai
  Towards Western-Style Fast Food
     
 • สุภานัน สุวรรณสิทธิ์* ธันยานี โพธิสาร** และวรัท วินิจ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    23. ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อส่วนประสมการตลาด
  ของร้านกาแฟในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

  Consumer Expectation Towards Marketing Mix Affecting of Coffee Shop
  in Mueang District Samut Songkram Province
     
 • สุวพัชร สุรเชษฐพงษ์* และนิตยา เจรียงประเสริฐ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    24. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของร้านอัครภัณฑ์พาณิชย์
  Customer Satisfaction Towards Marketing Mix of Aukkharaphan Phanit
     
 • เสาวนีย์ วงษา* และนฤนาถ ศราภัยวานิช**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    25. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน
  ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

  Marketing Mix Factors Affecting Consumers Buying Decision Smart Phone
  in Municipality Samutsakhon.
     
 • เสาวภาคย์ วิปุโร* และนฤมล กิมภากรณ์**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    26. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าเด็กเล็กของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร
  Marketing Mix Affecting Consumers in Samut Sakhon Province
  Towards Purchasing of Baby Clothes
     
 • อรณิช โชคชัย* และนิตยา เจรียงประเสริฐ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    27. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร
  ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาทาเล็บ

  The Marketing Mix Factors Affecting Women in Bangkok to Purchasing Nail Polish
     
 • อรนุช เฉิน* และนฤมล กิมภากรณ์**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    28. ความฝังตรึงในงานของพนักงานฝ่ายวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย
  ขององค์การรับทำวิจัยตามสัญญา

  Job Embeddedness of Clinical Research Employees in Thailand of
  Contract Clinical Research Organization
     
 • อรยา วิศวไพศาล* และเขมกร ไชยประสิทธิ์**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    29. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทำงาน
  ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการซื้อรถจักรยานยนต์

  Behavior Regarding to Sustainable Consumption Concept of Working-age People
  in Fang District, Chiang Mai Province Towards Purchasing a Motorcycles
     
 • อ้อย ทิพโรจน์* ธันยานี โพธิสาร** และวรัท วินิจ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    30. พฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้อทองรูปพรรณ
  Beahavior of Consumers in samut Sakhon Province Towards Purchasing Gold Ornament
     
 • อัจฉรา ยมจันทร์* และวรรณัย สายประเสริฐ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    31. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของประชาชน
  ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซื้อจักรยาน

  Behavior According to Sustainable Consumption Concept of People
  in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Bicycles
     
 • อิศรินยา ปริสุทธิกุล* ธันยานี โพธิสาร** และวรัท วินิจ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    32. พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
  Behavior of Consumers Towards Buying Goods from Small
  Retail Stores in Mueang Samut Sakhon
     
 • อุษณีย์ ศาลิคุปต* เอก บุญจือ** และวรรณัย สายประเสริฐ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    33. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของสตรีวัยทำงาน
  ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูป

  Behavior According to Sustainable Consumption Concept of Working-Age Women
  in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Local Ready-Made Clothing
     
 • เอกรัตน์ เหลี่ยวรุ่งเรือง* วรัท วินิจ** และธันยานี โพธิสาร***
 •