คณะบริหารธุรกิจร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภาคปกิตและภาคพิเศษ เป็นการกระจายโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง โรงเรียน หน่วยงานและผู้ที่สนในทั่วไปในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรที่คณะฯ เปิดสอน   15094279_1479750882038268_1556035673962385150_n   15056512_1480677335278956_2152325326129181704_n 15107258_1480677175278972_3071016814020338599_n