ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารและพัฒนาระบบ คณะบริหารธุรกิจ รับเชิญเป็นประธานกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ รศ.ปรีชา วงศ์ทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์ รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันเศรษฐ คณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย คณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1477019381
1477019480-0
1477019480-1
1477019480-4
1477019480-6