ภาควิชาการเงิน และการธนาคาร จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การวิเคราะห์สินเชื่อ และการประเมินราคาหลักประกัน จากธนาคารออมสิน เพื่อแนะนำธนาคาร & โครงสร้างฝ่ายงานด้านสินเชื่อของธนาคาร และ การวิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินราคาหลักประกัน โดยบรรยายเป็นลักษณะถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เห็นภาพงานด้านการบริหารสินเชื่อ (เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 702351) ณ ห้องMBA1 ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561