รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Banking Institute, Bank of the Lao PDR ประเทศลาว โอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะฯ ณ ห้องประชุมคณบดี ในวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อดังนี้ 1) A Sustainable Revenue Management 2) Designing and Development IT Tools for Education Administration 3) Education Quality Assurance 4) Mechanism to improve the academic performant of weak students และ 5) Student affairs: student management, activities and policies ทั้งนี้ประกอบด้วยคณะอาคันตุกะจำนวน 4 ท่าน คือ 1) Ms.Khamkieng VILAYPHET, Head of Administration Division 2) Ms.Vanhpheng CHANTHALAVONG, Head of Academic Affairs Division 3) Ms.Chanhom VONGPHUKDY, Head of Internal Inspection Division และ 4) Mr.Sommixay TEXO, Head of Student Affairs Division