รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Banking Institute, Bank of the Lao PDR ประเทศลาว โอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะฯ ณ ห้องประชุมคณบดี ในวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อดังนี้ 1.A Sustainable Revenue Management 2.Designing and Development IT Tools for Education Administration 3.Education Quality Assurance 4.Mechanism to improve the academic performant of weak students 5.Student affairs: student management, activities and policies ทั้งนี้ประกอบด้วยคณะอาคันตุกะจำนวน 4 ท่าน คือ 1)Ms.Khamkieng VILAYPHET •Head of Administration Division 2)Ms.Vanhpheng CHANTHALAVONG •Head of Academic Affairs Division 3)Ms.Chanhom VONGPHUKDY •Head of Internal Inspection Division 4)Mr.Sommixay TEXO •Head of Student Affairs Division