คณะบริหารธุรกิจ ขอเเสดงความยินดี กับ “นายชญานิน ปัญญากร” (นิวส์) ” รหัส​ 611510043 โอกาสได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Ambassador 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนจากทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย ในการเป็นทูตกิจกรรมและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นต้นแบบของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า ซื่อสัตย์ จิตอาสา และรับผิดชอบ ปีนี้มาใน Concept “THE MIGHT” กล้าคิด ชีวิตมีพลัง เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่