คณะบริหารธุรกิจ ขอเเสดงความยินดี กับ “นายชญานิน ปัญญากร” (นิวส์) ” รหัส​ 611510043 ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ1 CMU Ambassador 2018″ ในการประกวด

ทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Ambassador 2018 เป็นกิจกรรมการประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนจากทั้ง 20คณะ 1วิทยาลัย ในการเป็นทูตกิจกรรมและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นต้นแบบของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า ซื่อสัตย์ จิตอาสา และรับผิดชอบ ปีนี้มาใน Concept “THE MIGHT” กล้าคิด ชีวิตมีพลัง

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่