หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Finance
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน): วท.ม. (การเงิน)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Finance): M.S. (Finance)
  คำอธิบายโครงการ
เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้เป็นหลักสูตรที่นำไปสู่การตอบสนองสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในระดับชาติ และภูมิภาคที่เชื่อมโยง กันโดยเฉพาะการพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นการเตรียมความพร้อมของคนและระบบโดยจัดการศึกษาและจัดองค์ความรู้ทางด้านการเงิน ผ่านกระบวนการวิจัยและหรือการจัดการเรียนการ สอนในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ FIC เพื่อเพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงบูรณาการด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ทางการเงินกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีคุณธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
  ปรัชญา
การเงินยุคใหม่ (Modern Finance) เป็นศาสตร์สำคัญที่จะนำประเทศไปสู่ความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ และความมั่นคั่งสูงสุด ทั้งในระดับบุคคลและระดับขององค์กร ทั้งนี้ ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายจะต้องไม่ละเลยในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม การเงินในยุคใหม่ได้เน้นถึงองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
องค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้จะต้องสามารถช่วยในการตัดสินใจทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและความมั่งคั่งของทั้งองค์กรและบุคคล องค์ความรู้ใหม่ในหลักสูตรจะต้องสามารถเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งในทางการเงินของบุคคลและองค์กร ซึ่งท้ายที่สุด จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความมั่งคั่งสูงสุดในระดับมหภาคหรือในระดับประเทศในอนาคต
  วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่
 • มีความรู้ทางทฤษฎีทางการเงิน ตามมาตรฐานของวิชาชีพทางการเงิน เช่น CFA (Certified Financial Analyst), CFP (Certified Financial Planner), FRM (Financial Risk Manager)
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางการเงินในระดับชาติและนานาชาติได้
 • ใช้วิธีการทางเชิงปริมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นเครื่องมือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะการสื่อสาร ด้วยวาจาและการเขียน
 • สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • มีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ในสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
 • เจ้าหน้าที่การเงินในองค์กรธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาทางด้านการเงินส่วนบุคคล
 • นักวางแผนทางการเงิน
 • ที่ปรึกษาทางด้านการเงินส่วนบุคคล
 • ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน
 • นักวิชาการทางการเงิน
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน
 • งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  การจัดการเรียนการสอน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และมีเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
หลักสูตรแผน ก. (วิทยานิพนธ์) : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต จากวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และมีวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ข. (การค้นคว้าแบบอิสระ) : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต จากการค้นคว้าแบบอิสระ 3 หน่วยกิต และมีวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย กระบวนวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต  และกระบวนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

Login Form