meeting
สรุปรายงานการประชุมหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559
 1. รายงานการประชุมหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/59
 2. รายงานการประชุมหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/59
 3. รายงานการประชุมหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/59
 4. รายงานการประชุมหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/59
 5. รายงานการประชุมหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/59
 6. รายงานการประชุมหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/59
 7. รายงานการประชุมหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/59