DSC_3294
  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Marketing

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด): บธ.ม. (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Marketing)M.B.A. (Marketing)

  คำอธิบายโครงการ

เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อเสริมสร้างบุคลากรในสายงานด้านการตลาดให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการตลาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ผู้ที่เข้าเรียนในจะได้เรียนรู้การบูรณาการหน้าที่งานด้านการตลาดให้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับหน้าที่งานอื่นๆ ของธุรกิจ รวมทั้งได้เพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิผล สร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าเหนือว่าคู่แข่งขัน และรักษาความได้เปรียบในเชิงแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

  ปรัชญา

การตลาดเป็นหนึ่งในหน้าที่ในการบริหารจัดการที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่างๆ ได้พัฒนาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ ทางการตลาดมาใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
นักการตลาดระดับแนวหน้า จึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการตลาดที่ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงการทำหน้าที่ในด้านธุรกิจอื่นๆ ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ วางแผน และประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีเหตุมีผล

นักการตลาดระดับแนวหน้า จะต้องเป็นผู้ที่มีความคล่องตัว มีความตื่นตัวในการแสวงหาเทคนิค วิธีการตลาดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ สามารถทำงานได้หลากหลาย และประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องมีความสามารถในการนำเสนอความคิด เป็นนักสื่อสารที่ดี นอกจากนี้ ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพด้านการตลาด รู้จักการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และไม่ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในทางที่ผิด อันจะเป็นผลเสียต่อสังคมส่วนรวม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลให้นักการตลาดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์การ วงการธุรกิจ และยังเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับของชุมชน และสังคมโดยรวม

  วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่:
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด และเป็นทรัพยากรบุคคลให้แก่ภาครัฐและเอกชน
 • มีทักษะ และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการด้านการตลาดเชิงบูรณาการ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเชาว์ปัญญาจิตวิญญาณ มีทักษะของผู้ประกอบการในด้านการบริหารธุรกิจเชิงบูรณาการ
 • สามารถเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการ เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ทั้งส่วนบุคคล และการทำงานรวมกัน
      สามารถถ่ายทอด สร้างสรรค์ ได้อย่างเป็นระบบ
 • มีจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
 • มีศักยภาพของการเป็นนักธุรกิจในท้องถิ่นที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
 • มีความสามารถในการค้นคว้าสังเคราะห์และวิเคราะห์ในเชิงวิชาการตลอดจนการทำวิจัย และนำเสนอผลงานวิชาการอย่างเป็นระบบ (สำหรับแผน ก.)
 • มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาทางด้านการตลาดได้ด้วยตนเอง (สำหรับ แผน ข . )

 •   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 •   นักการตลาดและผู้บริหารการขายในบริษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
 •   อาชีพด้านการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์
 •   อาชีพด้านสายงานการวิจัยตลาดและธุรกิจ
 •   อาชีพด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 •   ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ


    การจัดการเรียนการสอน

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
  แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และมีเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

  หลักสูตรแผน ก. (วิทยานิพนธ์) : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต จากวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และมีวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย กระบวนวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต  และกระบวนวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
  หลักสูตรแผน ข.
  (การค้นคว้าแบบอิสระ) :
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต จากการค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต และมีวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย กระบวนวิชาบังคับ 25 หน่วยกิต  และกระบวนวิชาเลือก 12 หน่วยกิต