Questions and Answers  รายละเอียดการรับสมัคร สมัครสอบคลิกที่นี่

  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Marketing

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด): บธ.ม. (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Marketing)M.B.A. (Marketing)

  คำอธิบายโครงการ

เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อเสริมสร้างบุคลากรในสายงานด้านการตลาดให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการตลาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ผู้ที่เข้าเรียนในจะได้เรียนรู้การบูรณาการหน้าที่งานด้านการตลาดให้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับหน้าที่งานอื่นๆ ของธุรกิจ รวมทั้งได้เพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิผล สร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าเหนือว่าคู่แข่งขัน และรักษาความได้เปรียบในเชิงแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

  ปรัชญา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการตลาดเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ซึ่งความสำเร็จของธุรกิจจะส่งผลดีต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ โดยตามแนวคิดการตลาดสมัยใหม่เน้นการพัฒนาเพื่อความยังยืนและมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ผลิตธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริการ และนำไปสู่การทำกำไร และคืนสิ่งดีๆจากกิจการกลับสู่สังคมก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการสร้างเสริมมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม โดยทางหลักสูตรมีการพัฒนาเสริมสร้างรูปแบบของการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานการเรียนรู้เชิงบูรณาการจากปัญหาและการวิจัยในโลกธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ที่เป็นผู้บริหารการตลาดที่เป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

  วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่:

 • มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ
 • รวมถึงพัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการตลาดยุคใหม่
 • สามารถนำแนวคิดมาใช้ปฏิบัติในโลกการตลาดที่เป็นจริงได้
 • มีทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะความเป็นผู้นำอย่างสร้างสรรค์ และทำงานได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ที่มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
 • มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรการตลาดที่มีความรู้แบบองค์รวมทางการบริหารธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากล
 • มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำด้านการตลาดที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจในทุกระดับ
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 •   นักการตลาดและผู้บริหารการขายในบริษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
 •   อาชีพด้านการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์
 •   อาชีพด้านสายงานการวิจัยตลาดและธุรกิจ
 •   อาชีพด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 •   ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ
   โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร 60 แผน ก

FULL PDF

โครงสร้างหลักสูตร 60 แผน ข

FULL PDF

  แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษา แผน ก

FULL PDF

แผนการศึกษา แผน ข

FULL PDF