1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร


หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing)
เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ผสมผสานอย่างลงตัวทั้ง #รู้กว้าง #รู้ลึก #รู้จริง


วิชาพื้นฐานวิชาแกนบริหารธุรกิจเป็นรากฐานสำคัญสำหรับนักการตลาด
(หลักการบัญชี หลักการเงิน หลักการจัดการ หลักการผลิต หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

วิชาหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของการตลาด
ศึกษาทั้งองค์ความรู้ที่เป็นหลักการ
และเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เห็นโอกาส
(การจัดการด้านการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
การวิจัยการตลาด การวิเคราะห์ทางการตลาด)


วิชาเสริมทักษะความเป็นมืออาชีพของนักการตลาดในยุคดิจิทัล
(กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์
การตลาดบริการ การตลาดไร้พรมแดน การตลาดเพื่อความยั่งยืน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การขายอย่างมืออาชีพ
นวัตกรรมการตลาด การวินิจฉัยและการจัดการปัญหาทางการตลาด การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ฯลฯ)

2. การจัดการเรียนการสอน 

เรียนวัน
เสาร์ อาทิตย์

 

 

เวลาเรียน
9.00 – 16.00 น.

 

ระยะเวลา
ตามหลักสูตร
2 ปี

 

หน่วยกิตรวม
45 หน่วยกิต 

 

มีให้เลือกเรียน 2 แบบ
  แบบ 2 (หรือ แผน ก.)
เรียนกระบวนวิชาเรียน 33 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นองค์ความรู้เชิงวิชาการ
     
  แบบ 3 (หรือ แผน ข.)
เรียนกระบวนวิชาเรียน 39 หน่วยกิต และทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในสายงานด้านการตลาดหรือเป็นผู้ประกอบการ

 

คณาจารย์ผู้สอนประกอบด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักการตลาดผู้มากด้วยประสบการณ์
นอกจากเรียนเนื้อหาภาคทฤษฎีแล้ว ยังมีการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษา การจัดทำแผนการตลาด
การทำโครงงานในธุรกิจจริง การแข่งขันเกมจำลองทางการตลาด การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

3. รายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ทำงาน (ไม่จำเป็นต้องเรียนการตลาดมาก่อน) หรือ กรณีไม่มีประสบการณ์ทำงาน จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเรียนวิชาด้านการตลาด อย่างน้อย 15 หน่วยกิต


 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 190,000 บาท แบ่งชำระ 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 47,500 บาท

กำหนดการรับสมัคร

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.grad.cmu.ac.th ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
  • สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563
  • สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
  • รายงานตัวและชำระเงินวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 (กับหลักสูตร) และ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 (กับมหาวิทยาลัย)
  • ปฐมนิเทศสาขาวิชา วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2563
  • ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ยังไม่กำหนด-
  • เปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


โทร. 053-942134 ถึง 6 ต่อ 222

COVER STORY

Education with Technology
โดย รศ.ดร. พัชรา ตันติประภา
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (AccBA CMU)
———————————————
Business School For Life
โรงเรียนบริหารธุรกิจ ตลอดชีวิต
โดย รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (AccBA CMU)

Download