X1AL1435

ภาควิชาการตลาด  เป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวน 4 ภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติเป็นภาควิชาพร้อมกับการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และการประกันคุณภาพการศึกษา

  หัวหน้าภาควิชาการตลาดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 
 • รองศาสตราจารย์กฤษณา
 • รัตนพฤกษ์    26 พฤษภาคม 2536 – 30 มีนาคม 2540
   
 • รองศาสตราจารย์อรชร
 • มณีสงฆ์     31 มีนาคม 2540 – 30 มีนาคม 2544
   
 • อาจารย์ ดร.นฤมล
 • กิมภากรณ์     31 มีนาคม 2544 – 30 มีนาคม 2546
   
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา
 • ตันติประภา    31 มีนาคม 2546 – 31 สิงหาคม 2546
   
 • รองศาสตราจารย์กฤษณา
 • รัตนพฤกษ์    31 สิงหาคม 2546 –  30 พฤศจิกายน 2546 (รักษาการ)
          1 ธันวาคม 2546 – 30 พฤศจิกายน 2550
   
 • รองศาสตราจารย์อรชร 
 • มณีสงฆ์       1 ธันวาคม 2550 – 30 พฤศจิกายน 2554
   
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา
 • ตันติประภา    1 ธันวาคม 2554 – ปัจจุบัน