ความเป็นมาภาควิชาการจัดการ

 
ภาควิชาการจัดการ  เป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวน 4 ภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจโดยได้รับอนุมัติเป็นภาควิชาพร้อมกับการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาท หน้าที่ตามภารกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
หัวหน้าภาควิชาการจัดการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 
  • อาจารย์นิตยา
วัฒนคุณ   26 พฤษภาคม 2536 – 25 พฤษภาคม 2540
        26 พฤษภาคม 2540 – 25 พฤษภาคม 2544
        26 พฤษภาคม 2544 – 1 กันยายน 2545 (รักษาการ)
 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา
เจรียงประเสริฐ    2 กันยายน 2545 – 1 มกราคม 2548
 
  • รองศาสตราจารย์ชูศรี
เที้ยศิริเพชร    31 ตุลาคม 2548 – 30 ตุลาคม 2552
 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ
บูรณพิร            31 ตุลาคม 2552 – 27 ตุลาคม 2555
 
  • รองศาสตราจารย์อรพิณ
สันติธีรากุล    29 ตุลาคม 2555 – 17 ธันวาคม 2555 (รักษาการ)
        18 ธันวาคม 2555 – 30 กันยายน 2562
 
  • ผศ.ดร.ศรัญญา
กันตะบุตร   1 ตุลาคม – ปัจจุบัน

Login Form