คณะบริหารธุรกิจเปิดรับสมัครบัณฑิตหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.) รุ่นที่ 19

คุณสมบัติด้านการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานดังนี้
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ
  • สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น โดยเรียนวิชาการบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิจ หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านบัญชี หรือการเงิน มาไม่น้อยกว่า 2 ปี


เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ถึง 12 เมษายน 2560
ทาง Internet ที่ www.grad.cmu.ac.th
หรือที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0 5394 2405

  สอบถามเพิ่มเติมที่
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 0 5394 2140 ต่อ 120, 081 1765258
www.ba.cmu.ac.th/macc, mail: m_accounting @hotmail.com