นักศึกษาดำเนินการขอสอบ ปริญญานิพนธ์
(นักศึกษาลงทะเบียน, ผ่านเงื่อนไขภาษาอังกฤษแล้ว)

 

สาขาวิชาฯ แต่งตั้งและเชิญคณะกรรมการสอบ ปริญญานิพนธ์
และส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน

 
   

นักศึกษานำเสนอ ปริญญานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบ
(กรณีสอบไม่ผ่านให้ดำเนินการขอสอบใหม่ภายใน 6 เดือน)

 • นักศึกษาเตรียม Power Point นำเสนอ 10-15 นาที
 • ผู้ทรงคุณวุฒิส่งคืนผลการพิจารณาบทความให้นักศึกษาแก้ไข
   

นักศึกษาแก้ไข ปริญญานิพนธ์
ภายใต้คำปรึกษาของคณะกรรมการสอบ
(ดำเนินการภายใน 20 วันหลังสอบ)

 • กรณีคณะกรรมการสอบให้แก้ไขชื่อหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ (แบบฟอร์ม)
 • ส่งไฟล์บทความที่แก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา มาที่ m_accounting@hotmail.com เพื่อขอใบรับรอง
 • นักศึกษาทำคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาที่สำนักทะเบียน (Link)
  ***รายละเอียด***
   

นักศึกษาส่ง ปริญญานิพนธ์ ตรวจเช็ครูปแบบ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
และตรวจความซ้ำซ้อน พร้อมจัดทำเล่ม, CD

 • Step 1 : ส่งเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ไม่เย็บเล่ม) 1 ชุด
             : แบบฟอร์มหน้า ข (ประธานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ลงนามแล้ว)
             : แบบฟอร์มเสนอตรวจสอบรูปเล่ม ตัวอย่าง
 • Step 2 : รายละเอียด คลิก
 • Step 3 : รายละเอียด คลิก
   

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการ
ขอเสนอสำเร็จการศึกษา ให้กับสาขาวิชาฯ
เพื่อรวบรวมนำส่งบัณฑิตวิทยาลัย   

  เอกสารที่นักศึกษาต้องนำส่งสาขาวิชาฯ
– บทคัดย่อภาษาไทย-อังกฤษ (ฉบับจริงประทับตราจากบัณฑิตวิทยาลัย) 1 ชุด
– สำเนาใบเสร็จทำเล่ม และ CD  จาก สวท-มช.  1 ใบ
– สำเนาใบเสร็จคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากสำนักทะเบียน 1 ใบ
การดำเนินการภายหลังเสนอขอสำเร็จการศึกษา
– นักศึกษาส่งมอบเล่มและCD ให้คณะกรรมการสอบ สาขาวิชาฯ
– (ถ้ามี) นักศึกษามอบเล่มให้หน่วยงานที่ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล (ให้ผู้มีอำนาจของหน่วยงานเซ็นเอกสารหนังสือตอบรับการได้รับเล่ม และนำส่งที่สาขาวิชาฯ)
   

สาขาวิชาฯ นำส่งเอกสารของนักศึกษา
เพื่อเสนอขอสำเร็จการศึกษาถึงบัณฑิตวิทยาลัย
(ดำเนินการภายใน 30 วัน หลังสอบ)

สาขาฯ จัดทำและรวบรวมเอกสารเสนอสำเร็จการศึกษา
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 1 ใบ
– ใบรายงานผลการสอบ (มช.6 บว.) 1 ชุด
– ใบบันทึกลำดับขั้น CMR56 1 ใบ
– ใบเสนออนุมัติปริญญา (มช.22 บว.) 1 ใบ
– รายละเอียดการลงทะเบียน 1 ชุด
– บทคัดย่อภาษาไทย-อังกฤษ 1 ชุด
– สำเนาใบเสร็จทำเล่มและ CD  จาก สวท-มช.  1 ชุด
– สำเนาใบเสร็จทำคาดว่าสำเร็จการศึกษา 1 ใบ
– เอกสารการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 1 ชุด

   

บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการสำเร็จการศึกษาตามขั้นตอน

   
   

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการสำเร็จการศึกษา