ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Accountancy Program

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย : ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต: บช.ม.
ภาษาอังกฤษ : Master of Accountancy: M.Acc.

  คำอธิบายโครงการ

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทุกสาขาทางด้านการบัญชี เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารด้านการบัญชีและการเงิน เป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการบัญชี จะช่วยให้ก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หลักสูตรเน้นการให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการนำข้อมูลทางการบัญชีขององค์กรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับนานาชาติ มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

  ปรัชญา

มาตรฐานการบัญชีและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของธุรกิจในระดับสากลซึ่งมีความสลับซับซ้อน ทำให้นักบัญชีที่มีความรู้ในระดับปริญญาตรีต้องมีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  การศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ และทำให้นักบัญชีมีความรู้ที่ชัดเจนขึ้น  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงานก่อนให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและทำให้นักบัญชีมีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชียิ่งขึ้น

  วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี :
1. ความรู้และทักษะทางการบัญชีในระดับสูงที่สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางการบัญชี
2. ความสามารถพัฒนางานด้านบัญชี มีความรับผิดชอบและสามารถประสานงานกับการจัดการด้านต่างๆ ของธุรกิจ
3. คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี
4. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • ด้านการทำบัญชี
  • ด้านการสอบบัญชี
  • ด้านบัญชีบริหาร
  • ด้านการภาษีอากร
  • ด้านการวางระบบบัญชี
  • ด้านการศึกษาและเทคโนโลยทางการบัญชี
  • ด้านการตรวจสอบภายใน
  • ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
  การจัดการเรียนการสอน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และมีเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

หลักสูตรแผน ก. (วิทยานิพนธ์) : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต จากวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และมีวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต ประกอบด้วย กระบวนวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และกระบวนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ข. (การค้นคว้าแบบอิสระ) : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต จากการค้นคว้าแบบอิสระ 3 หน่วยกิต และมีวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย กระบวนวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และกระบวนวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต