การจัดการเรียน การสอน

เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ รวม 4 ภาคการศึกษา ใช้ระยะเวลาการศึกษาหลักสูตร 2 ปี

slide03