c139a   วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผักปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
Factors Affecting Consumers in Mueang Chiang Mai District Towards Purchase of Pesticide Free Vegetables
 
 • กตัญชลี แสงรัก* และวรรณัย สายประเสริฐ**
   
  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ความพึงพอใจของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะที่มีต่อคุณภาพการบริการ
ของกองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

Satisfaction of Employees at Mae Moh Power Plant and Mae Moh Mine Towards Service Quality of Medical Service Division, Mae Moh Power Plant
   
 • กนกนันท์ อมรศิลป์* และนิตยา เจรียงประเสริฐ**1
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในจังหวัดเชียงใหม่ในการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแช่แข็ง

Marketing Mix Affecting Restaurant Entrepreneurs in Chiang Mai Province
Towards Purchasing Frozen Seafood
   
 • กรชิญา ภู่วิจิตรวราภรณ์* และวรัท วินิจ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. การจัดการสินค้าคงคลังของห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสิฐก่อสร้าง (๑๙๙๔)
Inventory Management of Visit Construction (1994) Limited Partnership
   
 • กรณ์วิษญ์ วิสิฐสกุลชัย* และก้องภู นิมานันท์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม
Marketing Mix Affecting Undergraduate Students in Chiang Mai Province
Towards Purchasing Food Supplement Products for Beauty
   
 • กิตติคุณ วิรัตน์เกษ* และก้องภู นิมานันท์**1
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6. การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
Assessment of Learning Organization of Post Offices in Chiang Mai Province
   
 • ขวัญตา เสมอเชื้อ* อรพิณ สันติธีรากุล**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของโป๊ยเซียน อพาร์ทเมนต์
Customer Satisfaction Towards Service Quality of Poysian Apartment
   
 • ศิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์* และเอื้อบุญ เอกะสิงห์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อสถาปนิกในจังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกกระเบื้องเซรามิก
Marketing Mix Affecting Architects in Chiang Mai Province Towards Choosing Ceramic Tiles
   
 • จริยา เรืองเดช* และก้องภู นิมานันท์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  9. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซื้อสินค้าจากร้านค้าในฟิตเนสในอำเภอเมืองเชียงใหม่
Marketing Mix Affecting Customers Towards Purchasing Goods from Shops in Fitness Centers in Mueang Chiang Mai District
   
 • ฉัตรกมล ธรรมราช* และเอื้อบุญ เอกะสิงห์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  10. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี
ในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อรองเท้าแฟชั่น

Marketing Mix Affecting Female Undergraduate Students in
Chiang Mai Province Towards Buying Fashion Shoes
   
 • ชนัฐพร ไทยไชยนต์* และเอื้อบุญ เอกะสิงห์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการคอมมูนิตี้มอลล์ในจังหวัดเชียงใหม่
Consumer Behavior Towards Using Services of Community Malls in Chiang Mai Province
   
 • ชนากานต์ ทองต้น* และศรัญญา กันตะบุตร**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12. แผนการตลาดออนไลน์ของร้านฟีมสเตอร์
Online Marketing Plan of Feemster Shop
   
 • ชยาลัย โพธิเจริญ* นิตยา เจรียงประเสริฐ** และวรัท วินิจ***
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  13. ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บริการคาร์แคร์
ของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่

Services Marketing Mix Affecting Using Car Care Services
of Customers in Chiang Mai Province.
   
 • ชัยพันธ์ ทิพย์ศรีบุตร* และก้องภู นิมานันท์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  14. ข้อมูลในอินสตาแกรมที่มีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในประเทศไทยในการเลือกร้านอาหาร
Information in Instagram Affecting Generation Y in Thailand Towards Selecting Restaurants
   
 • ชิดชนก สิทธิฟอง* นิตยา เจรียงประเสริฐ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  15. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานของพนักงานรายวัน
บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน

Factors Affecting Daily Employees Towards Decision to Work for Hana Microelectronics
Public Company Limited, Lamphun Province
   
 • เชิญปิติ กะนะแสง* และศรัญญา กันตะบุตร**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  16.

พฤติกรรมของคนวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกางเกงยีนส์
Behavior of Working-Aged People in Mueang Chiang Mai District Towards
Purchasing Jeans

   
 • ณพวีร์ พิสิษฐ์กุล* และวรัท วินิจ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  17. ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร
ในการตัดสินใจซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบสำเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่

Services Marketing Mix Affecting the United Kingdom Tourists
Towards Purchasing Tour Packages in Chiang Mai Province
   
 • ณัฎฐิการ์ กัญญา* และวรัท วินิจ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  18. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริการศูนย์การค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่
Behavior of Chinese Tourists Towards Using Services of Shopping Centers in
Mueang Chiang Mai District
   
 • ธนารัตน์ สุภาแสน* และก้องภู นิมานันท์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  19. ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ของนักลงทุนในอำเภอเมืองเชียงใหม่

Factors Affecting Investment in Derivatives Warrants of Investors in Mueang Chiang Mai District
   
 • ธนิชา จันจินะ* และชัยวุฒิ ตั้งสมชัย**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  20. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกศูนย์อาหาร
ของศูนย์การค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่

Marketing Mix Affecting Consumers Towards Selecting Food Courts at Shopping Centersin Mueang Chiang Mai District
   
 • ธิติวัตร วาณุมังกร* และศรัญญา กันตะบุตร**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  21. ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการใช้บริการ
ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

Services Marketing Mix Affecting Consumers Towards Using Services
of MAYA Lifestyle Shopping Center, Chiang Mai Province
   
 • ธีรภัทร วีระวัฒน์โสภณ* เอื้อบุญ เอกะสิงห์** และรติมา ศรีสมวงศ์***
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  22. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีในจังหวัดเชียงราย
A Feasibility Study on the Investment in Growing Pesticide Free Strawberries
in Chiang Rai Province
   
 • นรินทร์กานต์ ประเสริฐคงแก้ว* และชัยวุฒิ ตั้งสมชัย**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  23. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานรายเดือน
บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน

Factors Affecting Engagement of Monthly Employees at
Hana Microelectronics Public Company Limited, Lamphun Province
   
 • นิธิรุจ สายคำฟู*และอรพิน สันติธีรากุล**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  24. ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
ของบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน

Success Factors for Total Productive Maintenance Activities of
CPF (Thailand) Public Company Limited, Lamphun Branch
   
 • ปฐมพงศ์ ฟูเกียรติวัฒนา* และก้องภู นิมานันท์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  25. พฤติกรรมผู้บริโภคเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ เจเนอเรชันเอกซ์ และเจเนอเรชันวาย
ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Consumer Behavior of Baby Boomer Generation, Generation X and Generation Y
in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Dietary Supplements
   
 • ปิยพร ชุ่มมงคล* ศรัญญา กันตะบุตร** และนิตยา เจรียงประเสริฐ***
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  26. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ในการซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

Services Marketing Mix Affecting Consumers Towards Selecting Japanese Restaurants
at Shopping Malls in Chiang Mai Province
   
 • เปมิกา ทินนิกร* และศรัญญา กันตะบุตร**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  27. ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของเจนเนอเรชันวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่
Work-Life Balance of Generation Y in Mueang Chaing Mai District
   
 • พงศธร อุปถัมภ์* อรพิณ สันติธีรากุล** และเขมกร ไชยประสิทธิ์***
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  28. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ตัดสินใจของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการซื้ออาหารว่างสำหรับการประชุม

Marketing Mix Affecting Decision Makers of Offices of Chiang Mai University Towards Purchasing Snack for Meetings
   
 • พร้อมสิน ศีลอุดม* และวรัท วินิท**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  29. ข้อมูลในเฟสบุ๊คแฟนเพจที่มีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในประเทศไทย ในการเลือกร้านอาหาร
Information in Facebook Fan Pages Affecting Generation Y in Thailand Towards Selecting Restaurants
   
 • ภัทริดา อุ่ยอุทัย*1 และนิตยา เจรียงประเสริฐ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  30. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปาง
ในการตัดสินใจซื้อจักรยาน

Marketing Mix Affecting Consumers in Mueang Lampang
District Towards Purchasing Bicycles
   
 • ภาณุพงศ์ สีสด*และวรัท วินิจ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  31. ความคาดหวังของพนักงานเจนเนอเรชันวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน

Expectation of Generation Y Employees in Mueang Chiang Mai District
Towards Quality of Work Life
   
 • รัตติกาล จินดาหลวง* และอรพิณ สันติธีรากุล**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  32. ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่น
ในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่

Services Marketing Mix Affecting Consumers Towards Selecting Japanese Restaurants
at Shopping Malls in Chiang Mai Province
   
 • รัษดาวรรณ สุดใจ* และศรัญญา กันตะบุตร**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  33. ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
Factors Affecting Customers Towards Using 24-Hour Service Coffee Shops
in Mueang Chiang Mai District
   
 • วรินทร ตาสา* และวรรณัย สายประเสริฐ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  34. ความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่
Happiness at Work of Health Care Staff at Hod Hospital, Chiang Mai Province
   
 • วสรุจน์ รุจนพรหม* ปานจิตต์ เชี่ยวศิลปธรรม* และอรพิณ สันติธีรากุล**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  35. ความคิดเห็นที่มีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Attitudes Towards Business Ethics of Undergraduate Students
of Business Administration, Chiang Mai University
   
 • วุฒิพงศ์ งามแว่น* และก้องภู นิมานันท์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  36. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชันวายในจังหวัดเชียงใหม่ ในการซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล
Marketing Mix Affecting Generation Y Consumers in Chiang Mai
Province Towards Buying Digital Cameras
   
 • ศิฎาภรณ์ ธรรมศรี* และศรัญญา กันตะบุตร**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  37. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนบัลเล่ต์ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่

Satisfaction of Ballet Student Parents Towards Services Marketing Mix of Vivace Dance and Music School
   
 • สกล ชาวแพรกน้อย* และวรรณัย สายประเสริฐ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  38. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป
พื้นเมืองผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่

Marketing Mix Affecting Consumer Decision Towards Purchasing of Ready-to-wear Local Cotton Clothing from Shops in Mueang Chiang Mai District
   
 • อภิชญาฏ์ หุตะวรากร* และวรรณัย สายประเสริฐ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  39. พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง
Behavior of Consumer in Chiang Mai Province Towards Using Pet Services Stores.
   
 • อรชุมา บุบผา* และวรรณัย สายประเสริฐ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  40. ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์
Factors Affecting Undergraduate Students in Chiang Mai Province Toward Online Purchasing of Cosmetics
   
 • อรวรรณ วิเลิศศักดิ์* และวรรณัย สายประเสริฐ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  41. การรับรู้ของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงรายต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Perception of Customers in Mueang Chiang Rai District Towards Corporate Social Responsibility Activities of Krung Thai Bank Public Company Limited
   
 • อันธิกา ศรีวิลัย* และก้องภู นิมานันท์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  42. การพัฒนาโปรแกรมจำลองแผนการเกษียณอายุ
Development of Retirement Planning Simulation Application
   
 • กุลพัฒน์ ศิริกมล* และรวี ลงกานี**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  43. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ในการซื้อผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมกล้ามเนื้อ

Marketing Mix Affecting Consumer in Mueang Chiang Mai District
Towards Purchasing Whey Protein Products
   
 • ทรงปราชญ์ ผาบไชย* และวรัท วินิท**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  44. ความพึงพอใจของผู้เช่าแผงลอยต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของตลาดประตูก้อม จังหวัดเชียงใหม่
Tenant Satisfaction towards Service Marketing Mix of
Pratukom Market, Chiang Mai Province
   
 • จิดาภา ชาญวัฒนกิจ* และจอมใจ แซมเพชร**