c139a วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่

Behavior Towards Choosing Special Saving Accounts of Consumers
in Mueang Chiang Mai District
 
 • กมลมาลย์ ทองสุข* และวรรณัย สายประเสริฐ**
 •    
  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ในการตัดสินใจเลือกสถาบันศึกษาสายอาชีพ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่

  Marketing Mix Affecting Diploma Students Towards Enrolling Vocational Colleges
  in Mueang Chiang Mai District
     
 • กานพลู วรวุฒิชัยนันท์* และเอื้อบุญ เอกะสิงห์**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    3. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่
  ต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่อยู่อาศัย

  Behavior According to Sustainable Consumption Concept of Consumer
  in Mueang Chiang Mai Towards Purchasing Home Furniture.
     
 • กิ่งกานต์ ดิเรกฤทธิ์* ธันยานี โพธิสาร** และวรัท วินิจ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    4. การทดสอบประสิทธิภาพระดับต่ำของตลาดหลักทรัพย์ลาว
  A Test of Weak-From Market Efficiency of Lao Stock Exchange
     
 • แก้วประเสริฐ คำมีศรี* และสิริเกียรติ รัชชุศานติ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    5. แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
  Quality of Work Motivation to Work of Supporting Staff at University of Phayao
     
 • คณากร ไชยอุดรรุ่งเจริญ* และศรัญญา กันตะบุตร**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    6. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น
  Marketing Mix Affecting Consumers in Bangkok Towards PurchasingVirgin Cold-Pressed Coconut Oil
     
 • จิตจริยา หอธรรม* และนิตยา เจรียงประเสริฐ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    7. ประสิทธิภาพของกลุ่มหุ้นคุณค่าและกลุ่มหุ้นเติบโตภายใต้ภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
  Performance of Value and Growth Stock Portfolios Under Different Market Conditions
     
 • จุฑาภรณ์ ทวีผลจรูญ* และรวี ลงกานี**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    8. พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเสริมสุขภาพบรรจุขวดของคนวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่
  Functional Drink Consumption Behavior of Working-Aged
  People in Mueang Chiang Mai District
     
 • ชญานิษฐ์ จักรอิศราพงศ์* และก้องภู นิมานันท์**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    9. ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การเงินกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2545-2554

  Relationship between Financial Strategies and Corporate Performance of Listed
  Companies in the Stock Exchange of Thailand During 2002–2011
     
 • ชลวรรฒ บุญมีสุข*และชัยวุฒิ ตั้งสมชัย**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    10. ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
  Employee Engagement Towards Preserved Food Specialty Company Limited
     
 • ชัยวัฒน์ เหล่าสันติสุข* และอรพิณ สันติธีรากุล**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    11. พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้อื ปลากระป๋อง
  Behavior of Consumers in Bangkok Towards Purchasing of Canned Fish
     
 • ชาคริต ศรีสกุน*และอรพิณ สันติธีรากุล**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    12. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ
  ของร้านแพศรีวิชัย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  Customer Satisfaction Towards Services Marketing Mix Factors of Pae Srivichai
  Restaurant, Amphoe Nakornchaisri, Nakornphathom
     
 • ณชพัฒน์ ศิรวัฒนามงคล* และนิตยา เจรียงประเสริฐ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    13. ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครที่มีต่อร้านค้าปลีก
  แบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่

  Attitude of Consumers in Mueang Samut Sakhon District Towards
  Traditional versus Modern Retail Stores
     
 • ณัฐภัทร ดีกระจ่าง* และวรรณัย สายประเสริฐ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    14. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต่อการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม
  Opinions of Dairy Cattle Farm in the Upper Northern Thailand
  Towards Adopting Good Agricultural Practices
     
 • ณัฐวิทย์ อิ่มมาก* และอรพิณ สันติธีรากุล**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    15. ปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษาของสถาบันการธนาคารของธนาคาร
  แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเลือกสาขาวิชาการธนาคาร

  Factors Affecting Students of Banking Institute, Bank of Lao People’s
  Democratic Republic Towards Selecting Banking Major
     
 • ดวงตา เพียแก้ว* และวรัทยา แจ้งกระจ่าง**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    16. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Customer Satisfaction Towards Service Marketing Mix of AMS Clinical Service Center,
  Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University.
     
 • เดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์* และวรัทยา แจ้งกระจ่าง**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    17. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้ใช้รถยนต์
  ต่อการซื้อยางรถยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่

     
 • ทวิภู ตันสว่างดำรงกุล* ธันยานี โพธิสาร** และวรัท วินิจ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    18. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่
  ต่อการเลือกสถานีบริการน้ำมัน

  Behavior Regarding to Sustainable Consumption Concept of Working-age
  People in Mueang Chiang Mai District Towards Selecting Gas Station Services
     
 • ท่องนที อุปละกูล* ธันยานี โพธิสาร** และวรัท วินิจ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    19. ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย
  ในการเลือกฟิตเนสในอำเภอเมืองเชียงใหม่

  Services Marketing Mix Affecting Generation Y Consumers Towards Selecting
  Fitnesses in Mueang Chiang Mai District
     
 • ทินกร โรงคำ* และพัชรา ตันติประภา**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    20. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้บริโภควัยทำงาน
  ต่อการเลือกศูนย์อาหารในศูนย์การค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่

     
 • ธนกฤต สิงห์คะราช* ธันยานี โพธิสาร** และวรัท วินิจ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    21. พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านเว็บไซต์
  Behavior of Consumers in Bangkok Towards Food Delivery Service via Website
     
 • ธนรัตน์ ศรีสำอางค์* เอก บุญเจือ** และวรรณัย สายประเสริฐ***
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    22. ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
  เชิงนิเวศ ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

  Thai Tourist’s Needs Towards Ecotourism in Suan Peung District, Ratchaburi Province
     
 • นภัสสร คุ้มถนอม * และนิตยา เจรียงประเสริฐ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    23. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
  ในการซื้อเครื่องสำอางแต่งหน้า

  Marketing Mix Affecting Women in Mueang Samut Sakhon District
  Towards Buying Face Make-Up Cosmetics
     
 • นันท์นลิน จันทร์จรัสวัฒนา* และนิตยา เจรียงประเสริฐ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    24. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อเมล็ดกาแฟออร์แกนิคของผู้ประกอบการร้านกาแฟ
  Factors Affecting Demand Purchase Organic Coffee Beans of Coffee Shop Owners.
     
 • นิภาวรรณ จันทร์ตา* และอรชร มณีสงฆ์**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    25. การคัดเลือกระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดยวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (AHP)
  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Selection of Cloud Computing Provider Using the Analytic Hierarchy Process (AHP):
  A Case Study of Chiang Mai University
     
 • ประชุมชัย วงษ์ชัยภวัฒน์* และอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    26. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อประชาชน ในอำเภอเมือง เชียงใหม่
  ในการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับบุคคล

  Marketing Mix Affecting People in Mueang Chiang Mai
  District Towards Purchasing Personal Travel Insurance
     
 • ปริวรรต ขาวผ่อง* และวรัท วินิจ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    27. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
  สนามฟุตบอลแรงดี เอฟซี จังหวัดเชียงใหม่

  Customer Satisfaction Towards Services Marketing Mix of RANGDEE FC,
  Chiang Mai Province
     
 • ปิยศักดิ์ เปรมปราโมชย์* และโรจนา ธรรมจินดา**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    28. ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
  Job Satisfaction of Employees at Millcon Steel Public Company Limited
     
 • ปิยะวรรณ์ โรจน์เขษมศรี* และอรพิณ สันติธีรากุล**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    29. พฤติกรรมของผู้ชายวัยทำงานในการซื้อเครื่องประดับแท้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
  Behavior of Working-Aged Men Towards Purchasing Genuine Jewelry in Mueang
  Chiang Mai District
     
 • พัชริดา มาสกูล* และอรชร มณีสงฆ์**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    30. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภค ในการซื้อกาแฟสด
  ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

     
 • พิมสร สิมมะลัยวงศ์* และอรชร มณีสงฆ์**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    31. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่
  ต่อการซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันอี ๘๕

     
 • ภัทร์ไพลิน อภิวงค์งาม* และอรชร มณีสงฆ์**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    32. ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน
  ในการเลือกสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่

  Services Marketing Mix Affecting Chinese Tourists Towards Selecting
  Health Spa in Amphoe Mueang Chiang Mai
     
 • วรติยา รอดสม* และก้องภู นิมานันท์**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    33. ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

  Customer Satisfaction Towards Services Marketing Mix of Provincial
  Electricity Authority Phrao District, Chiang Mai Province
     
 • อรอนงค์ นิรันดร์* และศรัญญา กันตะบุตร**
 •