c139a   วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. การตอบสนองของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิ์ประโยชน์ของ
สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีไทเทเนียม

Responses of Customers in Meuang Chiang Mai District Towards
KTC Titanium Credit Card Membership Privileges
 
 • กฤติยา ไฉนงุ้น* เอก บุญเจือ** และวรัท วินิจ***
   
  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤตและแผนกผู้ป่วยกึ่งวิกฤต
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Quality of Work Life of Nurses at Intensive Care Units and Sub-Intensive Care Units,
Chiang Rai Prachanukroh Hospital
   
 • กสิพันธุ์ เมืองอินทร์* และอรพิณ สันติธีรากุล**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. คุณภาพชีวิตการทำงานของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่
Quality of Work Life of Tour Guides in Chiang Mai Province
   
 • เจนวิทย์ คำมงคล* และอรพิณ สันติธีรากุล**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ในอำเภอเมืองลำปาง
Consumer Behavior Towards Purchasing Lubricants for Private Cars in Mueang Lampang District.
   
 • ชลิยา มหายศนันท์* และเขมกร ไชยประสิทธิ์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบสารสนเทศของห้างหุ้นส่วนกำพลโลหะและวิศวกรรม
Requirement Analysis and Design of Information System of Kumpol Metal and Engineering Limited Partnership
   
 • ชัยรัตน์ ไชยวรรชะนะ* และนิตยา เจรียงประเสริฐ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่
Customer Satisfaction Towards Marketing Mix of Anusarn Night Market, Chiang Mai Province
   
 • ชาญณรงค์ มิทธิศร* และสิริเกียรติ รัชชุศานติ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองลำปาง
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยบนใบหน้า

Marketing Mix Affecting Women in Mueang Lampang District
Towards Buying Anti-Aging Facial Products
   
 • โชติรส หอเจริญ* และเอื้อบุญ เอกะสิงห์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านนวดแสนสบาย
Customer Satisfaction Towards Service Marketing Mix of San-Sabai Massage Shop.
   
 • ฐิติพงษ์ โพธิพิพิธ* และอรชร มณีสงฆ์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  9. ความพึงพอใจของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85
Satisfaction of Consumers in Amphoe Mueang Chiang Mai Towards Marketing Mix of Gasohol E85
   
 • ฐิติรัตน์ เปี้ยวงศ์* และอรชร มณีสงฆ์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  10. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอำเภอเมืองเชียงใหม่
Marketing Mix Factors Affecting Consumers on Choosing Seafood Buffet in Mueang ChiangMai District
   
 • ฐิติลักษณ์ คูหา* และวรัท วินิจ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. การวิเคราะห์ลูกค้าของสตาร์ เอวีนิว ไลฟ์สไตล์มอลล์
Customer Analysis of The Star Avenue Lifestyle Mall
   
 • ณภัทรามณ จึงตระกูล* และอรชร มณีสงฆ์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12.

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองพะเยา
ในการเลือกสินเชื่ออเนกประสงค์

Marketing Mix Affecting Local Administrative Organization Officers in Mueang Phayao District Towards Selection of Multi-Purpose Loans

 • ณัฐพงศ์ เทพท้าว* และนฤมล กิมภากรณ์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  13. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการขายของห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยศิริ
Developing Information System for Sales Management of
Lampang Chaisiri Limited Partnership.
   
 • ต่อพงศ์ โชคครรชิตไชย* และนิตยา เจรียงประเสริฐ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  14. ภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดลำปาง

Image of the Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives
in the View of Customers in Lampang Province
   
 • ทวินันท์ อนุพันธ์พงศ์* และก้องภู นิมานันท์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  15. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูนในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ
Marketing mix factors affecting the employee of North Industry in Lamphun to select the coffee shop
   
 • ทิพย์พิมล ดวงจันทร์* และเอื้อบุญ เอกะสิงห์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  16. การตอบสนองของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ

Responses of Customers in Meuang Chiang Mai District Towards
Bangkok Bank Visa Platinum Credit Card Privileges
   
 • ธนบดี ทับสุวรรณ์* เอก บุญเจือ**และธันยานี โพธิสาร***
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  17. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) อำเภอเมืองเชียงใหม่
Customer Satisfaction Towards Services of Seven-day Service Branch of Krung Thai Bank Public Company Limited,MueangChaing Mai District
   
 • ธนัชชา ธรรมไชย* และก้องภู นิมานันท์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  18. ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการศูนย์หลังคาตราช้างรูฟฟิ่งเซ็นเตอร์ของ
บริษัท นพดลพานิช จำกัด
   
 • ธนันท์ อานนทวิลาศ* และอรชร มณีสงฆ์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  19. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อน้้ามันปาล์ม
Marketing Mix Affecting Traditional Grocery Store Entrepreneurs in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Palm Oil
   
 • ธมลวรรณ ชัยนุรักษ์* และนฤนาถ ศราภัยวานิช**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  20. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ ร้านโชควัฒนาฟาร์มาซี จังหวัดพะเยา
Customer Satisfaction Towards Services Marketing Mix of Chokwatthana Pharmacy, Phayao Province
   
 • ธวัลรัตน์ รัตนอภิชาติกุล* และวรัทยา แจ้งกระจ่าง**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  21. ปัจจัยจูงใจในการทางานของผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทยาข้ามชาติขนาดใหญ่ในประเทศไทย
Job Motivating Factors of Sales Managers in Large Multinational Pharmaceutical Companies in Thailand
   
 • นพพล ปิยวรรณหงส์* และอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  22. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง จังหวัดเชียงใหม่
Customer Satisfaction Towards Services Marketing Mix of Jiatongheng Restaurant, Chiang Mai Province
   
 • นันทกา เจียรสาธิต* และอรชร มณีสงฆ์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  23. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อรองเท้ามือสองในอำเภอเมืองเชียงใหม่
Marketing Mix Affecting Consumers Towards Purchasing UsedShoes in Mueang Chiang Mai District
   
 • นันทนา พ้นภัยพาล* และอรชร มณีสงฆ์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  24. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านจัดสรรจากโครงการบ้านกาญจน์กนก จังหวัดเชียงใหม่
Marketing Mix Affecting Consumers Towards Purchasing Houses from The Karnkanok Housing Development Projects, Chiang Mai Province
   
 • น้ำมนต์ ทองเจริญ* และโรจนา ธรรมจินดา**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  25. ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์

Electronic Marketing Mix Affecting Consumers in Chiang Mai Province
Towards Purchasing Food Supplement Products via Online
   
 • นิลุบล ราหุรักษ์* และจอมใจ แซมเพชร**