วัน – เวลาสอบ

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษานัดสอบ และให้ยื่นเอกสารสอบล่วงหน้า 10 วันก่อนสอบ

ขั้นตอนยื่นเพื่อสำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

ยื่นเอกสารสอบตามแบบฟอร์มเสนอสอบ พร้อมทั้งแนบรูปเล่มส่งล่วงหน้าภายใน 10 วัน
 1. นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานัดวันสอบ
 2. นักศึกษายื่นเอกสารพร้อมตรวจสอบหนี้สินที่ห้องสมุด
 3. รูปเล่มคลิปดำหนีบเอกสารเหมือนฉบับจริง 3 เล่ม
 4. นำบทที่ 1 ถึงบทที่ 5 ไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนที่บัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 2

หลังจากนักศึกษาสอบเสร็จให้ส่งเอกสารให้คณะฯ ภายใน 1 วันหลังสอบ ดังนี้
 1. ผลการศึกษา (ใบเกรด) พิมพ์มาให้โดยเข้าที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียน
 2. ใบเสร็จคาดว่าสำเร็จการศึกษาไปทำที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
 3. ใบรับรองผลภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากนักศึกษาแก้ไขตามที่กรรมการสอบเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการดังนี้
 1. หน้าอนุมัติต้องมีลายมือชือกรรมการสอบทั้ง 3 คน จำนวน 8 แผ่น หากนักศึกษาต้องการเล่มเพิ่ม ให้นักศึกษาเพิ่มตามจำนวนที่ต้องการ
 2. นักศึกษาต้องทำ ปก CD จำนวน 6 ชุด
 3. ให้นำรูปเล่มที่นักศึกษาทำสมบูรณ์ ไปตรวจสอบความถูกต้องที่บัณฑิตวิทยาลัยชั้น 2 ก่อนทำเล่มสมบูรณ์
 4. บัณฑิตแก้ไขแล้วนักศึกษาส่งเอกสารพร้อม CD ข้อมูล IS พร้อมเอกสารขอทำ CD ให้ ส.ว.ท. มช. ดำเนินการทั้งนี้ให้นักศึกษานำใบเสร็จรับเงินและบทคัดย่อส่งให้คณะเพื่อเสนอสำเร็จการศึกษา

ตัวอย่างปก CD และ หน้าอนุมัติ

ส่วนประกอบของแต่ละ Flie ข้อมูล

Cover.doc ประกอบด้วย

 • ปกนอก
 • ปกใน
 • หน้าอนุมัติ
 • กิตติกรรมประกาศ

*** ให้อยู่ใน File เดียวกัน


Abstract.doc

 • บทคัดย่อ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)

Content.doc

 • สารบัญเนื้อหา
 • สารบัญตาราง
 • สารบัญภาพ

*** ให้อยู่ใน File เดียวกัน


บทที่ 1 ให้บันทึกเป็น  Chapter1.doc
บทที่ 2 ให้บันทึกเป็น Chapter2.doc
บทที่ 3 ให้บันทึกเป็น Chapter3.doc
บทที่ 4 ให้บันทึกเป็น Chapter4.doc
บทที่ 5 ให้บันทึกเป็น Chapter5.doc
*** ให้อยู่ใน File เดียวกัน

References.doc

 • เอกสารอ้างอิง

Appendix.doc

 • ภาคผนวก, ประวัติผู้เขียน (ให้อยู่ใน File เดียวกันหมด หมายเหตุ File หมายถึง File word)

สอบเสร็จแล้วให้ดำเนินการดังนี้

 1. ทำคาดว่าที่สำนักทะเบียนแล้วนำใบเสร็จให้คณะ
 2. ใบเกรด
 3. ผลสอบภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องเตรียมให้ อ. สอบลงนาม

 1. หน้าปก CD 6 แผ่น
 2. หน้าอนุมัติ (ที่มีกรรมการสอบ 3 คน) ตามจำนวนเล่ม คณะ 8 เล่ม ถ้า นศ. เอาเพิ่มให้บวกเอง
 3. CD เปล่า 7 แผ่น ให้เขียนชื่อ นศ. ตามตัวอย่างนี้บน CD
ชื่อ……………นามสกุล…………… รหัส…………… สาขา บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

สรุปแล้วนักศึกษาต้องมี File ทั้งหมด 10 File

การจัดรูปแบบอักษรและการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 • ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ A4 ด้านบน 1.5 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว ล่าง 1 นิ้ว
 • คำขึ้นต้น เช่น กิตติกรรมประกาศ, สารบัญ, บทคัดย่อ, บทที่, บรรณานุกรม, ประวัติผู้เขียนให้ใช้อักษร 18 เข้ม