เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
2. ประกาศ สกอ. การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 องค์ประกอบที่ 1 ระดับหลักสูตร