(Intelligence Quotient)

X1AL3149
ความรอบรู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในวิชาชีพแห่งตน ความสามารถในการเรียนรู้กระบวนการคิดไม่เพียงแต่ท่องจำตามตำรา
มีความฉลาดเฉลียวและกระหายใคร่เรียนรู้อยู่่เนืองนิจ ( Passion for learning )