1. ลิขสิทธิ์โปรแกรมบันทึกข้อมูลติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาสำหรับหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มช.
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งรับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 11043