1. ลิขสิทธิ์โปรแกรมบันทึกข้อมูลติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาสำหรับหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มช.

2. กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งรับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 11043

3. ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบฐานข้อมูลงบประมาณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบการเลือกสาขาวิชาเอกของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่