เอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้
คู่มือบริหารงานวิจัย
               
14.1   สัญญาทุนอุดหนุนวิจัย      – – 
14.1.1   สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยเชิงวิชาการ     Word PDF
14.1.2   สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา     Word PDF
14.1.3   สัญญาทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยสถาบัน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัยเชิงบูรณาการ     Word PDF
14.2   แบบฟอร์มขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/ขอรับเงินทุนอุดหนุนวิจัย/แบบประเมิน Proposal     Word PDF
14.2.1   แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างกรณีศึกษา     Word PDF
14.2.2   แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยสถาบัน     Word PDF
14.2.3   แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน     Word PDF
14.2.4   แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเชิงบูรณาการ     Word PDF
14.2.5   แบบคำร้องเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงานวิจัยเชิงวิชาการ     Word PDF
14.2.6   แบบประเมินProposalงานวิจัยเงินรายได้     Word PDF
14.3   แบบฟอร์มขอเบิกเงินทุนวิจัย     Word PDF
14.3.1   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1     Word PDF
14.3.2   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2     Word PDF
14.3.3   แบบฟอร์มขอส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)     Word PDF
14.4   แบบฟอร์มขอขยายเวลาและรายงานความก้าวหน้า     Word PDF
14.5   แบบฟอร์มขอยกเลิกทุนวิจัย     Word PDF
14.6   แบบฟอร์มขอส่งสรุปค่าใช้จ่าย (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)     Word PDF