คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (Master of Science Program in Finance)
สมัครทาง Internet: 19 ธันวาคม 2559 – 12 เมษายน 2560 ผ่านทาง www.grad.cmu.ac.th
สอบข้อเขียน: 22 เมษายน 2560v สัมภาษณ์: 29 เมษายน 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมx

โทร. 0-5394-2143, 091-8591918
e-Mail: m.s.financedear@gmail.com
www.ba.cmu.ac.th