X1AL1415 ภาควิชาการเงินและการธนาคาร เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติให้แยกเป็นภาควิชาพร้อมกับการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทหน้าที่เน้นด้านการเงินและการธนาคาร นอกจากภารกิจด้านจัดการเรียนการสอน ภาควิชาฯ ยังได้ปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนานักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
  หัวหน้าภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 
  • รองศาสตราจารย์บุญสวาท
พฤกษิกานนท์    26 พฤษภาคม 2536 – 25 พฤษภาคม 2540
        26 พฤษภาคม 2540 – 16 มีนาคม 2544
 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจรรย์พินธ์
สุวรรณพันธ์     30 เมษายน 2544 – 29 เมษายน 2548
        30 เมษายน 2548 – 30 ตุลาคม 2548
 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวภณ
สิงหจรัญ    31 ตุลาคม 2548 – 31 มกราคม 2551
 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.รวี  
ลงกานี     1 กุมภาพันธ์ 2551 – 31 เมษายน 2551 (รักษาการ)
 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจรรย์พินธ์ 
สุวรรณพันธ์     1 พฤษภาคม 2551 – 31 ตุลาคม 2551 (รักษาการ)
        1 พฤศจิกายน 2551 – 31 ตุลาคม 2555
 
  • รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ 
รัชชุศานติ    1 พฤศจิกายน 2555 – 19 ธันวาคม 2555 (รักษาการ)
 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจรรย์พินธ์ 
สุวรรณพันธ์        20 ธันวาคม 2555 – 31 ตุลาคม 2559
 
  • รองศาสตราจารย์ ดร. รวี
ลงกานี   1 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน