อาจารย์
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : nittaya.j@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ อรชร มณีสงฆ์
เบอร์โทร : 0-5394-2103
e-mail : orachorn.m@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
เบอร์โทร : 0-5389-2116
e-mail : adisak.t@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : khongphu.n@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : varattaya.j@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์
เบอร์โทร : 0-5394-2138-40
e-mail : erboon.e@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี
เบอร์โทร : 0-5394-2112 ต่อ 25
e-mail : wisuttorn.j@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————