อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
เบอร์โทร : 0-5394-2138-40
e-mail : naruanard.s@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
   
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : khongphu.n@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ศรัญญา กันตะบุตร
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : saranya.ka@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร
เบอร์โทร : 0-5394-2138-40
e-mail : jomjai.s@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
   
อาจารย์
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา
เบอร์โทร : 0-5394-2125-27
e-mail : rojana.t@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————