รศ. ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช    
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
         
 
รศ.สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ ผศ. ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต ผศ. ดร.จอมใจ แซมเพชร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
   
ผศ.วรพรรณ ตระการศิรินนท์   อ. ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์   ผศ. ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
         
   
อ. ดร.ดุรยา สุขถมยา   อ. ดร. ภูริทัต อินยา   อ. ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ