อ. ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์    
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
         
 
รศ. ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช รศ.สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ ผศ. ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
   
ผศ. ดร.จอมใจ แซมเพชร   อ. ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์   ผศ. ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
         
   
ผศ. ดร.ดุรยา สุขถมยา   อ. ดร. ภูริทัต อินยา   ผศ.วรพรรณ ตระการศิรินนท์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ