รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ศ.ดร.สาคร  สุขศรีวงศ์
รศ.ดร.ประเสริฐ  คณาวัฒนไชย   
รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์
ดร.โชติชัย  สุวรรณาภรณ์
ภก.ดร.อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท์
รศ.กิตติ  สิริพัลลภ
รศ.บัวรัตน์  ศรีนิล
ผศ.ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ
มล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์
ผศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
อาจารย์สุเมธ  วงศ์บุณย์ยง
อาจารย์พันธ์ศักดิ์   ลีลาวรรณกุลศิริ
อาจารย์สมชาติ  ติละพรพัฒน์
อาจารย์ใจรัตน์  จตุรภัทรพร
อาจารย์เดชนะ  สิโรรส 
ดร.ศันสนา  สิริตาม
ดร.ศรพล  ตุลยะเสถียร
อาจารย์อนุวัฒน์  จงยินดี
อาจารย์วันชัย  จงยินดี
อาจารย์สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
อาจารย์สิทธิชน  ภัทรโพธิกุล
อาจารย์ดำเกิง  ไรวา
อาจารย์วัลลภัช  แก้วอำไพ
อาจารย์อธิกร  ศรียาสวิน