รายละเอียดการสอบข้อเขียนให้เตรียม
  • ความรู้ทั่วไปทางด้านบริหารธุรกิจ
  • การดำเนินธุรกิจและแนวทางการขยายกิจการ หรือปัญหาของธุรกิจของท่าน
  • หัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระที่ท่านสนใจจะทำหากท่านเข้าศึกษาได้