อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
รองศาสตราจารย์ชูศรี เที้ยะศิริเพชร
รองศาสตราจารย์สิริเกรียติ รัชชุศานติ
รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา
รองศาสตราจารย์อรพิณ สัตติธีรากุล