รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร
(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และที่ปรึกษาโครงการฯ)
เบอร์โทร  : 053-942101
อีเมล์ : siriwut.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย 
(ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เบอร์โทร  : 053-942104
อีเมล์ : chaiwuth.t@cmu.ac.th
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ 
(กรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เบอร์โทร : 053-942129 ต่อ 31
อีเมล์ : nittaya.j@cmu.ac.th
 
รองศาสตราจารย์ อรพิณ สันติธีรากุล 
(กรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เบอร์โทร : 053-942129 ต่อ 31
อีเมล์ : orapin.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กันตะบุตร
(กรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เบอร์โทร : 053-942129 ต่อ 31
อีเมล์ : saranya.ka@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ
(กรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เบอร์โทร : 053-942129 ต่อ 31
อีเมล์ : wanlanai.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ 
(กรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เบอร์โทร : 053-942129 ต่อ 31
อีเมล์ : khongphu.n@cmu.ac.th
อาจารย์ เรนัส เสริมบุญสร้าง
(กรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เบอร์โทร : 053-942134
อีเมล์ : renus.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ตุลยา ตุลาดิลก
(กรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เบอร์โทร : 0-5394-2138-40
อีเมล์ : erboon.e@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลสิรี โค้วสุวรรณ์
(กรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เบอร์โทร : 0-5394-2112
อีเมล์ : kunsiree.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.นิยตา กาวีวงศ์
(กรรมการบริหารหลักสูตรฯ)
เบอร์โทร : 0-5394-2130
E-mail : niyata.k@cmu.ac.th
นางสาวบัวเร็ว คนภู
(เจ้าหน้าที่โครงการ)
เบอร์โทร : 053-942111
E-mail : muaymai@hotmail.com