1.  
 
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร
(คณบดี)
 
 
     
2.  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
(รองคณบดี)
 
 
     
3.  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์
(รองคณบดี)
 
 
     
4.  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์
(รองคณบดี)
 
 
     
5.  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลีมาส สิทธิสมบัติ
(ผู้ช่วยคณบดี)
 
 
     
6.  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร
(ผู้ช่วยคณบดี)
 
 
     
7.  
 
อาจารย์ ดร. ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์
(ผู้ช่วยคณบดี)
 
 
     
8.  
 
ผศ.ดร.อมลยา โกไศยกานนท์
(ผู้ช่วยคณบดี)
 
 
     
9.  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
(ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ)
 
 
     
10.  
 
อาจารย์ ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์
(รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ)
 
 
     
11.  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
(หัวหน้าภาควิชาการบัญชี)
 
 
     
12.  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี
(หัวหน้าภาควิชาการเงิน)
 
 
     
13.  
 
ผศ.ดร.ศรัญญา กันตะบุตร
(หัวหน้าภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ)
 
 
     
14,  
 
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา
(หัวหน้าภาควิชาการตลาด)