ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร จังหวัดเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration for Executive Chiang Mai Province Program

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร จังหวัดเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration for Executive Chiang Mai Province

  คำอธิบายโครงการ

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นทำงานในองค์กรธุรกิจที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองในสายงานด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้เริ่มต้นค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ โดยเน้นการบริหารแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก รวมทั้งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ปรัชญา

องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงการค้า การดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความเชื่อมโยงกับนานาประเทศ รวมทั้งเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรม และศีลธรรม ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดจริยธรรมของผู้บริหาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ได้ปรับปรุงใหม่เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ทักษะของการบริหารธุรกิจ และ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการในสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรจะเป็นผู้จริยธรรม คุณธรรม ควบคู่กับความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการ

ในเชิงวิชาการหลักสูตรมุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งในภาพกว้างและในเชิงลึก โดยพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นหลักสูตรซึ่งเสริมสร้างความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และในภาคปฏิบัติ  และตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นการมีจริยธรรมของการเป็นผู้บริหารธุรกิจเข้าไปในเนื้อหาหลักสูตร

  ปรัชญา

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจิตวิญญาณ มีทักษะของผู้ประกอบการในด้านการบริหารธุรกิจเชิงบูรณาการ
2. สามารถเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาในทางธุรกิจ ได้อย่างเป็นระบบ
3. มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
4.  มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ และเป็นแหล่งข้อมูลทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจในภูมิภาค
5. มีศักยภาพของการเป็นนักธุรกิจในท้องถิ่นที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– นักบริหารและนักวางแผนในบริษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
– ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา
– ประกอบกิจการส่วนตัว

  การจัดการเรียนการสอน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี  แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และมีเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

หลักสูตรแผน ข. (การค้นคว้าแบบอิสระ) : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  43 หน่วยกิต จากการค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต และมีวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต ประกอบด้วย กระบวนวิชาแกน 6 กระบวนวิชา  กระบวนวิชาเอกบังคับ 10 กระบวนวิชา  และกระบวนวิชาเลือก 2 กระบวนวิชา