ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็น * ความลับ * จะไม่มีการบันทึกและเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2.1 ด้านการออกแบบ (Design)


2.2 ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content)


ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาเว็บไซต์