หัวหน้างานบริการการศึกษา
สังกัด : งานบริการการศึกษา
ชื่อ-สกุล : นางนิตยา ธนัญชัย
เบอร์โทร : 0-5394-2162
e-mail : nittaya.thanan@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริการการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
ชื่อ-สกุล : นางพิมพ์พิศา มณีจันทร์
เบอร์โทร : 0-5394-2110
e-mail : pim2719@gmail.com
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริการการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
ชื่อ-สกุล : นายเอกรินทร์ ศรีวิชัย
เบอร์โทร : 0-5394-2124
e-mail : tui_perfect@hotmail.com
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริการการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
ชื่อ-สกุล : นางสาววิมพ์วิภา กันทาดง
เบอร์โทร : 0-5394-2124
e-mail : wim_white_2@hotmail.com
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริการการศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายอิทธิพล ตันประคองสุข
เบอร์โทร : 0-5394-2110
e-mail : ittipon.s@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ชื่อ-สกุล : นางสาวขนิษฐา คุ้มใหญ่โต
เบอร์โทร : 0-5394-2160
e-mail : kanitta.k@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ชื่อ-สกุล : นางวัลย์นารา สิงห์ทองวรรณ
เบอร์โทร : 0-5394-2146
e-mail : wanna.s@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ชื่อ-สกุล : นางสาวบัวเร็ว คนภู
เบอร์โทร : 0-5394-2111
e-mail : buareaw.ko@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ชื่อ-สกุล : นางสาวทัศพร จันทนานุวัฒน์กุล 
เบอร์โทร : 0-5394-2111
e-mail : muaymai@hotmail.com
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ชื่อ-สกุล : นางสาววารุณี เหมืองหม้อ
เบอร์โทร : 0-5394-2134#222
e-mail : warunee.m@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ชื่อ-สกุล : นางสาวธารทิพย์ หล้าวัง
เบอร์โทร : 0-5394-2140#120
e-mail :
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ชื่อ-สกุล : นางสาวสโรชินี ศิลปานันทกุล
เบอร์โทร : 0-5394-2143
e-mail :
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน (หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
สังกัด : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ชื่อ-สกุล : นางศรีธร ตาวังค์
เบอร์โทร : 0-5394-2112
e-mail : sritorn_mom@hotmail.com
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายกรชิต พิชัย
เบอร์โทร : 0-5394-2112
e-mail : kanchit.p@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑามาศ สีธิ
เบอร์โทร : 0-5394-2112
e-mail :  juthamat_17@hotmail.com
—————————————————————————————————————
     
บรรณารักษ์
สังกัด : หน่วยห้องสมุด
ชื่อ-สกุล : นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล
เบอร์โทร : 0-5394-2122
e-mail : wallapa12@hotmail.com , wallapa@lib.cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : หน่วยห้องสมุด
ชื่อ-สกุล : นายอาทิตย์ ทำสวน
เบอร์โทร : 0-5394-2123
e-mail : artit.t@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : หน่วยห้องสมุด
ชื่อ-สกุล : นางสาวพันธ์ทิพา คำปลิว
เบอร์โทร : 0-5394-2123
e-mail :
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด : หน่วยอาคารสถานที่
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลิดา ใจมณี
เบอร์โทร : 0-5394-2163
e-mail : j_alida@hotmail.com
—————————————————————————————————————