วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง “ระบบ 7ส คณะบริหารธุรกิจ” พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารและพัฒนาระบบ คณะบริหารธุรกิจ รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่องเดียวกัน ในกิจกรรม EQD KM Day ครั้งที่ 3 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1

กิจกรรม EQA KM Day เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “การจัดทำองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานประจำตามพันธกิจหลักของสำนักคุณภาพการศึกษา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ และบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและต่างหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการจัดทำองค์ความรู้ของสำนักฯ ไปสู่หน่วยงานอื่นๆ และเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้นี้ พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงการนำความรู้ในการทำ 7ส ไปสู่สังคม ตาม ส7 สู่สังคม จึงได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการการจัดการองค์ความรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารและพัฒนาระบบ คณะบริหารธุรกิจ รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง “ระบบ 7ส คณะบริหารธุรกิจ” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในกิจกรรม EQD KM Day ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1

S__14581783_rs
11737137_10155907030125160_1762017480_n
S__14581766_rs

DSC_2700_rs
S__14581784
broad