Emotion Quotient

X1AL3183
เป็นผู้รู้จักตัวเอง ( self-realization ) มองเห็นศักยภาพภายในตนเอง และมีความมั่นคงทางอารมณ์ทั้งเมื่ออยู่ลำพัง และร่วมงานกับผู้อื่น