เอกสารเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx : Educational Criteria for Performance Excellence)
1. เกณฑ์ EdPEx ร่างฉบับที่ 2 ปี 2556-2557
2. เอกสารการอบรม CMU-EdPEx