ประจำสาขาวิชาการบัญชี
รองศาสตราจารย์ชูศรี เที้ยศิริเพชร
รองศาสตราจารย์สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์
อาจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต
อาจารย์ ดร.ดุรยา สุขถมยา
อาจารย์ ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์
อาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ
อาจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์
อาจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร
สาขาวิชาการเงิน (MS-Finance)
รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี
อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
อาจารย์โรจนา ธรรมจินดา
อาจารย์เกรียงไกร เลิศโภคานนท์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ
รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล
อาจารย์ ดร.ศรัญญา กันตะบุตร
อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ
อาจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์
อาจารย์ ดร.วรัท วินิจ
อาจารย์เอื้อบุญ เอกะสิงห์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (จ.เชียงใหม่)
รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์
อาจารย์นิตยา วัฒนคุณ
รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
อาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
อาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง
อาจารย์โรจนา ธรรมจินดา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (จ.สมุทรสาคร)
รองศาสตราจารย์ชวภณ สิงหจรัญ
รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์ พงษ์ไพบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ
อาจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
อาจารย์เอก บุญเจือ
อาจารย์วนิสรา สุวรรณมงคล
อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ

  สาขาวิชาการตลาด (M.B.A.-Marketing)
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา
รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลีมาส สิทธิสมบัติ
อาจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
อาจารย์ ดร.ธันยานี โพธิสาร
อาจารย์ เอก บุญเจือ
อาจารย์ ดร.วรัท วินิจ