ที่ปรึกษา
1. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรณาธิการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. รองศาสตราจารย์ ชูศรี เที้ยศิริเพชร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กองบรรณาธิการภายนอก
9. Professor Dr.Paul Patterson Business School, The University of New South Wales
10. ศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร จ่างจิต Texas A&M University, Corpus Christi, USA
11.

ศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ธาดา

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
12. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภัทริยา ศิลปกิจ ตันสุหัช Professor Emeritus, Carson College of Business,
Washington State University, USA
14. Associate Professor Yuzuru Utsunomiya Faculty of Economics, Nagasaki University
15. รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กีระนันทน์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์
20. อาจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21. คุณทักษ์ศีล ฉัตรแก้ว นิตยสาร MBA บริษัท สื่อดี จำกัด
คณะอนุกรรมการวารสาร
21. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  ตันติประภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22. รองศาสตราจารย์ อรพิณ  สันติธีรกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจรรย์พินธ์  สุวรรณพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
25. นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่