ตัวอย่างหนังสือราชการ
1. หนังสือภายนอก
 • ตัวอย่างการขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานเปิดสัมมนา
 • ตัวอย่างการขอบคุณวิทยากร
 • ตัวอย่างการขอบคุณวิทยากร
 • ตัวอย่างการขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
 • ตัวอย่างการขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
 • ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
 • ตัวอย่างการขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณ

  2. หนังสือภายใน
 • ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูล
 • ตัวอย่างการขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
 • ตัวอย่างการขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
 • ตัวอย่างการขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย QCC
 • ตัวอย่างการขอเชิญประชุม
 • ตัวอย่างการขอนำเสนอประเด็นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ
 • ตัวอย่างการขออนุญาตใช้สนามซอฟท์บอลของมหาวิทยาลัย
 • ตัวอย่างการขออนุญาตส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
 • ตัวอย่างการขออนุญาตส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน
 • ตัวอย่างการขออนุมัติจัดการฝึกอบรม
 • ตัวอย่างการขออนุมัติจัดโครงการ1
 • ตัวอย่างการขออนุมัติจัดโครงการ2
 • ตัวอย่างการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา
 • ตัวอย่างการปฏิเสธขอใช้รถยนต์คณะ
 • ตัวอย่างการเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษา
 • ตัวอย่างการสรุปเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาสั่งการ
 • ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม

  3. หนังสือสั่งการ
 • ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง (กรณีที่มีเนื้อหามากกว่า 1 หน้า)
 • ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
 • ตัวอย่างคำสั่งกำหนดวันสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

  4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
 • ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม
 • ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม
 • ตัวอย่างแบบตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษ
 • ตัวอย่างรายงานการประชุม

  รูปแบบหนังสือราชการ
  1. รูปแบบหนังสือภายนอก
  2. รูปแบบหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
  3. รูปแบบคำสั่ง
  4. รูปแบบประกาศ
  5. รูปแบบรายงานการประชุม
  6. รูปแบบขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม
  7. รูปแบบบันทึกเสนอความคิดเห็น
 • 8. รูปแบบหนังสือรับรอง