• แจ้งความจำนงค์ขอฝึกงาน
  • ประวัตินักศึกษา2558
  • แบบตอบรับให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงาน(การเงิน)
  • แบบตอบรับให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงาน(จัดการ)
  • แบบตอบรับให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงาน(ตลาด)
  • เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ACC-BA Learning Rubrics) PDF | Word