1. แจ้งความจำนงค์ขอฝึกงาน
2. ประวัตินักศึกษา2558
3. แบบตอบรับให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงาน(การเงิน)
4. แบบตอบรับให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงาน(จัดการ)
5. แบบตอบรับให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงาน(ตลาด)
6. เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ACC-BA Learning Rubrics) PDF | Word